مقاله تاثير تغذيه با جيره حاوي تفاله دانه انار بر مصرف خوراک، عملکرد و متابوليت هاي سرم خون بزهاي آميخته خراسان جنوبي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۹ در پژوهشهاي علوم دامي (دانش كشاورزي) از صفحه ۱۲۳ تا ۱۳۲ منتشر شده است.
نام: تاثير تغذيه با جيره حاوي تفاله دانه انار بر مصرف خوراک، عملکرد و متابوليت هاي سرم خون بزهاي آميخته خراسان جنوبي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تفاله دانه انار
مقاله بز آميخته خراسان جنوبي
مقاله توليد و ترکيب شير
مقاله متابوليت هاي خون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مدرسي سيدجلال
جناب آقای / سرکار خانم: فتحي نسري محمدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: دياني اميد
جناب آقای / سرکار خانم: رشيدي لادن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
براي بررسي تاثير استفاده از تفاله دانه انار بر مصرف خوراک، توليد و ترکيبات شير، افزايش وزن روزانه و غلظت برخي متابوليت هاي خون، ۲۷ راس بز شيرده آميخته خراسان جنوبي (با ميانگين روزهاي شيردهي ۷۱±۱۲٫۵، توليد شير روزانه ۱٫۰۹±۰٫۱۳ کيلوگرم، وزن ۲۸±۲٫۵ کيلوگرم، زايش سوم) مورد استفاده قرار گرفتند. بزها به مدت ۱۰ روز در دوره پيش آزمايش با جيره يکساني تغذيه شدند و در طول اين مدت داده هاي مربوط به مصرف خوراک، توليد شير و ترکيبات شير اندازه گيري شد. پس از اين دوره، بزها بر اساس داده هاي جمع آوري شده در دوره پيش آزمايش به طور تصادفي به يکي از ۳ جيره آزمايشي اختصاص يافته و در آغل هاي انفرادي قرار گرفتند. جيره هاي آزمايشي که شامل صفر، ۶ و ۱۲ درصد (بر اساس ماده خشک) تفاله دانه انار بودند به صورت آزاد و به شکل کاملا مخلوط به مدت ۴۵ روز در اختيار بزها قرار گرفت. جيره ها طوري تنظيم شدند که حاوي انرژي قابل متابوليسم و پروتئين خام يکسان بودند. آزمايش در قالب طرح کاملا تصادفي با داده هاي تکرار شده اجرا گرديد. نتايج نشان داد که استفاده از تفاله دانه انار تاثير معني داري بر مصرف ماده خشک بزها و همچنين ميانگين افزايش وزن زنده آنها نداشت. ميزان توليد شير با افزايش مقدار تفاله دانه انار در جيره تمايل به کاهش داشت (P=0.055) بزهاي تغذيه شده با جيره هاي حاوي ۶ و ۱۲ درصد تفاله دانه انار به ترتيب افزايش ۸ و ۱۵ درصدي در غلظت چربي شير نشان دادند اما توليد چربي شير، غلظت و توليد پروتئين شير، و غلظت و توليد مواد جامد شير تحت تاثير جيره هاي آزمايش قرار نگرفت. غلظت لاکتوز در شير بزهایي که جيره حاوي ۶ و ۱۲ درصد تفاله دانه انار دريافت کردند به طور معني داري (P=0.005) بيشتر از بزهایي که جيره شاهد مصرف کردند بود. دانه انار هيچگونه تاثير معني داري بر غلظت گلوکز، کلسترول، نيتروژن اوره، تري گليسريد، و ليپوپروتئين هاي خون نداشت. نتايج اين تحقيق نشان داد که مي توان تفاله دانه انار را بعنوان يک منبع خوراکي ارزان قيمت جايگزين بخشي از مواد خوراکي پر انرژي جيره بزها نمود.