مقاله تاثير تغييرپذيري سودهاي عملياتي و اندازه شرکت بر روي قابليت پيش بيني مدل هاي تعهدي و نقدي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در حسابداري مالي از صفحه ۷۳ تا ۹۴ منتشر شده است.
نام: تاثير تغييرپذيري سودهاي عملياتي و اندازه شرکت بر روي قابليت پيش بيني مدل هاي تعهدي و نقدي
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جريان هاي نقد آتي
مقاله وجوه نقد حاصل از عمليات
مقاله اقلام تعهدي
مقاله تغييرپذيري سودهاي عملياتي
مقاله اندازه شرکت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دستگير محسن
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي كامران

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش مدل هاي پيش بيني جريان هاي نقدي بر اساس خطاي مطلق پيش بيني، با يکديگر مقايسه شده و هم چنين، تاثير تغييرپذيري سودهاي عملياتي و اندازه شرکت بر قابليت پيش بيني هر يک از مدل هاي تعهدي و نقدي مورد بررسي قرار مي گيرد. در تحليل ها از داده هاي ۹۸ شرکت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زماني ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۷ استفاده شده است. به منظور بررسي تاثير اين عوامل بر قابليت پيش بيني مدل ها، از همبستگي اسپيرمن مابين ويژگي هاي شرکت و خطاي مطلق پيش بيني استفاده شده است. بر اساس نتايج به دست آمده مدل هايي که از اقلام تعهدي در پيش بيني جريان هاي نقدي استفاده مي کنند نسبت به مدل هايي که تنها از جريان نقد براي پيش بيني استفاده مي نمايند، قابليت پيش بيني بالاتري دارند. بررسي همبستگي اسپيرمن نشان داد با افزايش تغييرپذيري سودهاي عملياتي قابليت پيش-بيني مدل هاي تعهدي و نقدي، هر دو کاهش مي يابد. اما با افزايش اندازه شرکت، قابليت پيش بيني اين مدل ها، افزايش پيدا مي کند.