مقاله تاثير تغيير قانون ماليات بر درآمد شرکت ها بر سرمايه گذاري شرکت هاي توليدي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در مديريت صنعتي از صفحه ۹۳ تا ۱۱۲ منتشر شده است.
نام: تاثير تغيير قانون ماليات بر درآمد شرکت ها بر سرمايه گذاري شرکت هاي توليدي
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سود خالص
مقاله سود انباشته
مقاله سرمايه گذاري
مقاله نرخ ماليات
مقاله رگرسيون چند گانه
مقاله قانون ماليات بردرآمد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سعيدي پرويز
جناب آقای / سرکار خانم: كلامي عبدالحكيم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق تاثير تغيير قانون ماليات بر درآمد شرکت ها بر روي ميزان ماليات بر درآمد و سود خالص و سود انباشته و ميزان سرمايه گذاري شرکت هاي توليدي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد آزمون قرار گرفته است. بدين منظور در ابتدا تغييرات ميزان ماليات بر درآمد و سود خالص و سود انباشته و سرمايه گذاري شرکت هاي توليدي در سال هاي قبل و بعد از تغيير قانون ماليات هاي مستقيم با يکديگر مورد مقايسه قرارگرفت. براين اساس جهت آزمون فرضيات از آزمون test ,t- آناليز واريانس و رگرسيون چند متغيره (چندگانه) استفاده گرديد.
يافته هاي بدست آمده بيانگر تغيير محسوس در ميزان ماليات بر درآمد و سرمايه گذاري شرکت هاي توليدي در سال هاي بعد از تغيير قانون ماليات هاي مستقيم نسبت به سال هاي قبل از تغيير قانون ماليات هاي مستقيم بوده است.