مقاله تاثير تغيير كاربري اراضي بر تغييرات مكاني پارامترهاي نفوذ آب به خاك که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله آبياري و زهكشي ايران از صفحه ۲۰۶ تا ۲۲۱ منتشر شده است.
نام: تاثير تغيير كاربري اراضي بر تغييرات مكاني پارامترهاي نفوذ آب به خاك
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تغييرپذيري مكاني
مقاله زمين آمار
مقاله كاربري اراضي
مقاله نفوذ آب به خاك

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قرباني دشتكي شجاع
جناب آقای / سرکار خانم: همايي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: مهديان محمدحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تغييرات مكاني نفوذپذيري خاك نقشي بسيار مهم در فرآيندهاي هيدرولوژيك ايفا مي كند. تغييرپذيري اين فرآيند متاثر از ويژگي هاي ذاتي و غيرذاتي اراضي مي باشد. هدف از اين پژوهش، بررسي تغييرات مكاني پارامترهاي نفوذ آب به خاك در حضور تغييرات مكاني ويژگي هاي ذاتي خاك و تغيير كاربري به عنوان يكي از ويژگي هاي غيرذاتي خاك با استفاده از زمين آمار بود. بنابراين، نفوذ آب به خاك در منطقه تنگ نثار بن واقع استان چهارمحال و بختياري كه به طور همزمان داراي مراتع حفاظت شده و تخريب شده بود به روش تك استوانه اي (قطر ۳۰ سانتيمتر) اندازه گيري شد. با استفاده از داده هاي نفوذ به دست آمده در ۹۵ نقطه، پارامترهاي مدل دو جمله اي فيليپ براي هر نقطه تعيين گرديد. ساختار مكاني پارامترهاي يادشده در كل پهنه مطالعاتي و در بخش هاي تخريب نشده مورد مطالعه قرار گرفت. ميانگين نفوذ تجمعي آب به خاك طي زمان آزمايش در كاربري مرتع بيشتر از مقدار آن در مراتع تخريب شده بود. به نظر مي رسد عمليات شخم و شيار انجام شده و در نتيجه تخريب مرتع و ايجاد لايه متراكم ناشي از خاكورزي، يكي از دلايلِ كاهش نفوذ آب به خاك در مراتع تخريب شده نسبت به مراتع حفاظت شده باشد. تغيير نماهاي به دست آمده براي پارامترهاي نفوذ نشان داد اين پارامترها در پهنه مطالعاتي از ساختار مکاني قوي برخوردار بوده به گونه اي كه تنها حدود ۱۰ درصد از تغييرات پارامتر هدايت آبي اشباع و ۳۵ درصد از تغييرات پارامتر ضريب جذبي در مراتع تخريب نشده تصادفي بود. همچنين، بررسي تغيير نماي سطحي پارامتر هدايت آبي اشباع نشان داد اين پارامتر به ميزان بيشتري نسبت به ضريب جذبي خاك متاثر از تغيير نوع كاربري مي باشد. به طوري كه با تخريب بخشي از مراتع در منطقه مطالعاتي ساختار مكاني هدايت آبي اشباع و ضريب جذبي به ترتيب از ۸۹ و ۶۴ درصد به ۵۶ و ۵۳ درصد كاهش يافت. مقايسه نتايج به دست آمده در اين بخش از پژوهش با نتايج ارايه شده توسط ديگر پژوهشگران نشان داد تغييرات مكاني ويژگي هاي هيدروليكي خاك به منطقه مطالعاتي وابسته است. آماره هاي محاسبه شده براي اندازه گيري خطاي برآورد نشان داد روش زمين آماري مورد استفاده با حداكثر جذر ميانگين مربعات خطاي ۰٫۰۸ و ۰٫۱۹ براي هدايت آبي اشباع و ضريب جذبي خاك روشي مناسب براي برآورد پارامترهاي نفوذ در پهنه مطالعاتي بوده است.