مقاله تاثير تغيير وضعيت بدن و خروج زودتر از موعد از بستر بر ميزان كمردرد و خون ريزي پس از كاتتريسم تشخيصي قلبي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در حيات از صفحه ۶۰ تا ۶۸ منتشر شده است.
نام: تاثير تغيير وضعيت بدن و خروج زودتر از موعد از بستر بر ميزان كمردرد و خون ريزي پس از كاتتريسم تشخيصي قلبي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کاتتريسم
مقاله تغيير وضعيت
مقاله خروج زودتر از بستر
مقاله عوارض

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سبزعلي گل معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: شريعت اسماعيل
جناب آقای / سرکار خانم: ورعي شكوه
جناب آقای / سرکار خانم: مهران عباس
جناب آقای / سرکار خانم: بصام پور شيواسادات

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: بيماري هاي قلبي عروقي به عنوان شايع ترين بيماري جدي در اغلب جوامع محسوب مي شود. کاتتريسم قلبي يک روش تشخيصي معمول جهت بيماري هاي عروق کرونر است. فعاليت بيماران بعد از اين روش كار به علت خطرات بالقوه عوارض عروقي محدود مي گردد و به طور معمول بيماران به مدت ۲۴-۸ ساعت پس از کاتتريسم استراحت در تخت در وضعيت خوابيده به پشت دارند. اين پژوهش با هدف تعيين ميزان تاثير تغيير وضعيت بدن و خروج زودتر از موعد از بستر بر ميزان كمردرد و خون ريزي پس از كاتتريسم صورت گرفته است.
روش بررسي: در اين مطالعه نيمه تجربي، ۹۰ بيمار تحت کاتتريسم بستري در بخش بعد از کاتتريسم بيمارستان شريعتي در ماه هاي ارديبهشت و خرداد ۸۷ با نمونه گيري آسان وارد مطالعه شدند. ابتدا بيماران گروه آزمون و سپس بيماران گروه شاهد انتخاب شدند. بيماران گروه شاهد به مدت ۲۴-۸ ساعت در وضعيت خوابيده به پشت و زاويه سر تخت صفر درجه قرار مي گرفتند و کيسه شن ۸ ساعت بر روي اندام مبتلا قرار داشت. بيماران گروه آزمون در ساعت اول خوابيده به پشت و زاويه سرتخت ۱۵ درجه، در ساعت دوم در زاويه ۳۰ درجه و خوابيده به پشت و در ساعت سوم خوابيده به پشت و در زاويه ۴۵ درجه قرار مي گرفتند. در تمام مدت سه ساعت کيسه شن ۲ کيلوگرمي بر روي اندام مبتلا قرار داده مي شد و در پايان سه ساعت، بيمار مجاز به خوابيدن به پهلوي راست وچپ، طبق زاويه دلخواه (۴۵-۱۵ درجه) بود. بيماران در ساعت ششم از تخت خارج مي شدند. شدت کمردرد و ميزان خون ريزي در بدو ورود به بخش، ۶ساعت و ۲۴ ساعت بعد اندازه گيري شد. همچنين ميزان خون ريزي جهت پيگيري طولاني تر ۷روز بعد نيز مورد بررسي قرار گرفت.
يافته ها: بين دو گروه از نظر سن، جنس، ميزان تحصيلات، شدت کمردرد و ميزان خون ريزي در بدو ورود به بخش تفاوت معنادار آماري وجود نداشت. در مقاطع زماني ۶ و ۲۴ ساعت پس از مطالعه در گروه آزمون شدت کمردرد کمتر از گروه شاهد بوده است (p<0.001) و در مقاطع زماني ذكر شده و ۷ روز پس از مطالعه هيچ كدام از افراد دو گروه دچار خون ريزي نشدند.
نتيجه گيري: بر اساس يافته هاي تحقيق به نظر مي رسد بيمار مي تواند پس از کاتتريسم تشخيصي قلبي به صورت ايمن در تخت تغيير وضعيت دهد و زودتر از موعد (ساعت ششم) از تخت خارج شود.