مقاله تاثير تغيير و نوسانات اقليمي بر رواناب حوضه با دخالت عدم قطعيت دو مدل هيدرولوژي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دي ۱۳۸۹ در آب و خاك (علوم و صنايع كشاورزي) از صفحه ۹۲۰ تا ۹۳۱ منتشر شده است.
نام: تاثير تغيير و نوسانات اقليمي بر رواناب حوضه با دخالت عدم قطعيت دو مدل هيدرولوژي
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تغيير اقليم
مقاله نوسانات اقليمي
مقاله بارش- رواناب
مقاله HadCM3

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كمالي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مساح بواني عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
افزايش گازهاي گلخانه اي در دوره هاي آتي نه تنها باعث تغيير در مقادير متوسط متغيرهاي اقليمي مي شود بلكه نوسانات اين متغيرها را نيز تحت تاثير قرار مي دهد. بديهي است در نظر گرفتن تغييرات توام نوسانات متغيرهاي اقليمي و مقادير متوسط آن در تاثير بر رواناب، نتايج واقعي تري را در پي خواهد داشت. در اين تحقيق در ابتدا نوسانات و مقادير متوسط متغيرهاي دما و بارش حوضه قره سو در دوره ۲۰۶۹-۲۰۴۰ ميلادي با استفاده از مدل HadCM3-A2 و روش كوچك مقياس كردن آماري، مورد شبيه سازي قرار گرفت. همچنين بمنظور لحاظ عدم قطعيت نوسانات اقليمي در محاسبات، اقدام به شبيه سازي ۱۰۰ سري زماني از متغيرهاي دما و بارش منطقه براي دوره آتي شد. نتايج نشان داد كه محدوده عدم قطعيت مربوط به نوسانات اقليمي منطقه در ماه هاي مختلف سال بين ۰٫۵ تا ۲ درجه سانتيگراد افزايش براي دما و بين ۱۰- تا ۲۰ ميليمتر تغيير براي بارش خواهد بود. در ادامه وضعيت رواناب منطقه تحت تاثير عدم قطعيت نوسانات اقليمي مورد بررسي قرار گرفت. در اين راستا و بمنظور لحاظ كردن عدم قطعيت مدل هاي هيدرولوژي، از دو مدل بارش- رواناب SIMHYD و IHACRES استفاده شد. واسنجي اين دو مدل براي دوره پايه و معرفي ۱۰۰ سري زماني از متغيرهاي دما و بارش توليد شده در مرحله قبل به هر دو مدل، محدوده تغييرات رواناب حوضه را براي دوره ۲۰۶۹-۲۰۴۰ مشخص ساخت. نتايج نشان از هماهنگي دو مدل در شبيه سازي تغييرات رواناب منطقه دارد. بگونه اي كه هر دو مدل كاهش رواناب را براي فصل پاييز و افزايش رواناب را براي فصل هاي ديگر تخمين مي زنند. نهايتا يافته هاي اين تحقيق نشان از تاثير قابل توجه عدم قطعيت مدل هاي هيدرولوژي و تاثير كمتر نوسانات اقليمي در برآورد رواناب يك حوضه تحت تاثير تغيير اقليم دارد.