مقاله تاثير تغيير پذيري تمرين و سن بر يادداري و انتقال دقت پرتاب از بالاي شانه در کودکان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در رشد و يادگيري حركتي-ورزشي (حركت) از صفحه ۱۱۵ تا ۱۳۳ منتشر شده است.
نام: تاثير تغيير پذيري تمرين و سن بر يادداري و انتقال دقت پرتاب از بالاي شانه در کودکان
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تغيير پذيري تمرين
مقاله سن
مقاله دقت پرتاب از بالاي شانه
مقاله يادداري
مقاله انتقال
مقاله کودکان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شهرزاد ندا
جناب آقای / سرکار خانم: بهرام عباس
جناب آقای / سرکار خانم: شفيع زاده محسن
جناب آقای / سرکار خانم: صفاري مرجان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از تحقيق، تعيين تاثير تغييرپذيري تمرين و سن بر يادداري و انتقال دقت پرتاب از بالاي شانه در کودکان است. به اين منظور از آزمون تعديل يافته دقت پرتاب از بالاي شانه خلجي و شفيع زاده (۱۳۸۳) استفاده شد. نمونه منتخب شامل ۴۸ کودک دختر راست دست (۱۶ کودک در هر گروه ۴-۵-۶ ساله) و روش نمونه گيري به صورت داوطلبانه بود. کودکان در هر گروه سني بر اساس نمره هاي پيش آزمون به گروه تمرين ثابت و متغير تقسيم شدند. گروه تمرين ثابت تنها با هدف ۶۰×۶۰ سانتيمتر تمرين کرد، در حالي که گروه تمرين متغير با هدف هاي ۹۰×۹۰، ۶۰×۶۰ و ۳۰×۳۰ سانتيمتر به تمرين پرداخت. دوره اکتساب در ۳ روز و هر روز شامل ۴ دسته کوشش و هر دسته کوشش شامل ۶ پرتاب با دست برتر بود. آزمون يادداري ۲۴ ساعت پس از پايان دوره اکتساب اجرا شد. آزمون انتقال با تغيير در اندازه هدف پس از آزمون يادداري و آزمون انتقال تاخيري يک هفته بعد اجرا شد. به منظور تجزيه و تحليل آماري داده ها از تحليل واريانس عاملي مرکب و آزمون تعقيبي توکي استفاده شد. در آزمون يادداري تفاوت معني داري بين گروه تمرين ثابت و متغير مشاهده نشد (P>0.05). در آزمون هاي انتقال عملکرد، گروه تمرين متغير بهتر از گروه تمرين ثابت بود (P>0.05). اثر اصلي سن در تمام مراحل تحقيق معني دار بود و ۶ ساله ها بهتر از ۴ و ۵ ساله ها بودند (P<0.05) اما بين ۴ و ۵ ساله ها اختلاف معني داري وجود نداشت (P>0.05). سن آزمودني ها بر عملکرد دقت پرتاب از بالاي شانه تاثير داشت و تغيير پذيري تمرين موجب بهبود عملکرد دقت پرتاب از بالاي شانه کودکان دختر ۴، ۵ و ۶ ساله در آزمون انتقال شد.