مقاله تاثير تلفيق روش هاي كنترل مكانيكي با علف كش ها بر عملكرد و اجزا عملكرد سويا در منطقه كرج که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله علوم گياهان زراعي ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه ۲۹۱ تا ۳۰۳ منتشر شده است.
نام: تاثير تلفيق روش هاي كنترل مكانيكي با علف كش ها بر عملكرد و اجزا عملكرد سويا در منطقه كرج
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كنترل مكانيكي
مقاله اكسي فلورفن
مقاله كولتيواسيون
مقاله دوز كاهش يافته

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عباسي رحمت
جناب آقای / سرکار خانم: علي زاده حسن
جناب آقای / سرکار خانم: زينالي خانقاه حسن
جناب آقای / سرکار خانم: طالبي جهرمي خليل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آزمايش مزرعه اي با هدف تاثير تلفيق روش هاي كنترل مكانيكي با علف كش ها بر عملكرد و اجزا عملكرد سويا در سال زراعي ۸۳-۱۳۸۲ در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي با ۱۸ تيمار و سه تكرار در مزرعه پژوهشي دانشكده كشاورزي دانشگاه تهران (كرج) اجرا شد. تيمارها شامل گروه هاي: ۱- كاربرد مجزاي علف كش هاي تريفلورالين (۹۶۰g ai/ha)، آلاكلر (۲۴۰۰g ai/ha)، بنتازون (۱۲۰۰g ai/ha) و اكسي فلورفن (۳۶۰g ai/ha) بترتيب به صورت هاي پيش كاشت، پيش رويشي و پس رويشي ۲- تريفلورالين و يا آلاكلر در تلفيق با كولتيواسيون و يا يكي از علف كش هاي بنتازون و يا اكسي فلورفن ۳- تريفلورالين و يا آلاكلر در تلفيق با كولتيواسيون و ميزان كاهش يافته يكي از علف كش هاي بنتازون (۹۶۰g ai/ha) و يا اكسي فلورفن (۲۸۸g ai/ha) 4- علف كش تريفلورالين (۱۹۲۰g ai/ha) به صورت سم آب به تنهايي و يا در تلفيق با يكي از علف كش هاي بنتازون و اكسي فلورفن ۵- شاهد بدون علف هرز بودند. نتايج نشان داد كه تفاوت معني داري بين تيمارها از نظر كاهش وزن خشك علف هاي هرز به هنگام رسيدگي فيزيولوژيك محصول وجود داشت. تيمارهاي تريفلورالين + اكسي فلورفن و آلاكلر با ۹۵ و ۵۶% بترتيب بيشترين و كمترين راندمان كنترل را به خود اختصاص داده بودند. بين تيمارهاي مختلف از نظر تعداد شاخه فرعي، وزن صد دانه، تعداد غلاف در بوته، عملكرد دانه، عملكرد بيولوژيك و شاخص برداشت در سطح ۱% و تعداد دانه در غلاف در سطح ۵% تفاوت معني داري ديده شد. بيشترين و كمترين ميزان عملكرد بيولوژيك برابر ۱۰۱۴۸ و ۲۹۸۱ کيلوگرم در هکتار بود كه بترتيب در تيمارهاي بنتازون (۱۲۰۰g ai/ha) و آلاكلر+كولتواسيون+دوز كاهش يافته اكسي فلورفن(۲۸۸+۲۴۰۰g ai/ha)  بدست آمد. بيشترين عملكرد دانه از تريفلورالين+بنتازون (۹۶۰+۱۲۰۰g ai/ha) و به ميزان ۲۹۴۰ کيلوگرم در هکتار بدست آمد و كمترين ميزان نيز از تريفلورالين+اكسي فلورفن (۹۶۰+۳۶۰g ai/ha) بدست آمد. تيمارهاي موثر به لحاظ كنترل مطلوب علف هاي هرز و عملكرد بالا، تريفلورالين+بنتازون(۹۶۰+۱۲۰۰g ai/ha)  و تريفلورالين+كولتيواسيون+دوز كاهش يافتة بنتازون (۹۶۰+۹۶۰g ai/ha) بودند.