مقاله تاثير تلفيق پرتو گاما با اسانس گياه برازمبل بر ميزان مرگ و مير شپشه آرد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در مجله علوم و فنون هسته اي از صفحه ۵۰ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: تاثير تلفيق پرتو گاما با اسانس گياه برازمبل بر ميزان مرگ و مير شپشه آرد
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پرتو گاما
مقاله گياه برازمبل
مقاله شپشه آرد
مقاله اسانس گياهي
مقاله اثر سيزژيستي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: محرمي پور سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: اردكاني محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مزداراني حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در تلاش براي دست يابي به روشي كاربردي و استفاده از تركيبات طبيعي براي كنترل آفات انباري، اثر تلفيق پرتو گاما با اسانس گياه برازمبل بر روي حشرات كامل شپشه آرد مورد بررسي قرار گرفت. آزمايش ها در شرايط دماي ۱±۲۷ درجه سلسيوس، رطوبت نسبي ۵±۶۵ درصد و در تاريكي در طي ۲ مرحله طراحي گرديد: ۱) پرتودهي حشراتي كه از قبل اسانس داده شده بودند ۲) اسانس دهي حشراتي كه از قبل در معرض پرتو قرار گرفته بودند. در آزمايش هاي مربوط به تلفيق پرتو گاما با اسانس، ميزان مرگ و مير ۱۴ روز پس از شروع اولين تيمار مورد ارزيابي قرار گرفت. نتايج نشان دادند هرگاه پرتو گاما به صورت تلفيقي با اسانس گياه برازمبل روي حشرات كامل شپشه آرد (۱-۷ روزه) مورد استفاده قرار گيرد، اثر سينرژيستي معني دار ايجاد مي نمايد. دز ۱۰۰ گري از پرتو گاما به تنهايي موجب بروز ۵/۱۲ درصد مرگ و مير در بين جمعيت شپشه آرد گرديد اما وقتي اين حشرات پرتو ديده ۷ روز پس از پرتودهي در معرض ۶۶/۷ ميكروليتر بر ليتر هوا از اسانس برازمبل (كه به تنهايي موجب بروز ۲۵/۶ درصد مرگ و مير مي گردد) قرار گرفت، ميزان مرگ و مير آن ها به ۵/۳۲ درصد رسيد.
اين نتايج، كاربرد موفقيت آميز پرتو گاما در حضور اسانس گياهي براي مديريت كنترل شپشه آرد را نشان دادند