مقاله تاثير تلقيح آکتينوميست ها و بيوماس آنها در کمپوست بر روي رشد ميسليوم قارچ خوراکي تکمه اي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در آب و خاك (علوم و صنايع كشاورزي) از صفحه ۱۰ تا ۱۹ منتشر شده است.
نام: تاثير تلقيح آکتينوميست ها و بيوماس آنها در کمپوست بر روي رشد ميسليوم قارچ خوراکي تکمه اي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آکتينوميست
مقاله بيوماس ميکروبي
مقاله کمپوست
مقاله قارچ خوراکي تکمه اي
مقاله Agaricus bisporus

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پاك دين علي
جناب آقای / سرکار خانم: فارسي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: مرعشي سيدحسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
قارچ خوراكي تكمه اي سفيد يك تجزيه كننده ثانويه مي باشد و بايستي فعاليت ميكروارگانيسم هاي ديگر، مواد اوليه خام را براي رشد آن تجزيه نمايند. آكتينوميست ها به دليل توانايي شان در تجزيه مولكول هاي پيچيده مخصوصا سلولز، ليگنوسلولز و ليگنين، در تهيه كمپوست مورد استفاده قارچ خوراكي از اهميت ويژه اي برخوردار مي باشند. بيوماس ميكروبي آکتينوميست ها حاوي ميزان بالايي نيتروژن و مواد معدني براي رشد قارچ خوراکي مي باشد. از آکتينوميست هاي متعلق به جنس هاي Streptomyces ،Saccharomonospora، Thermomonospora، Nocardioides، Saccharopolyspora، Microbispora، Glycomyces به منظور تلقيح كمپوست استريل شده و همچنين تهيه بيوماس باکتريايي و تهيه بستر کشت براي بررسي رشد ميسليوم قارچ خوراکي تکمه اي استفاده شد. اندازه گيري رشد ميسليوم قارچ بر روي کمپوست تلقيح شده با آکتينوميست هاي مذكور نشان داد که اين تلقيح مي تواند موثر بوده و باعث افزايش رشد ميسليوم قارچ خوراكي نسبت به محيط شاهد گردد. آکتينوميست هاي جنس استرپتومايسس نسبت به جنس هاي ديگر آکتينوميست ها از رشد ميسليوم قارچ حمايت نمودند.