مقاله تاثير تلقيح بذر با باکتريهاي آزوسپيريلوم و پوشش دار کردن آن با عناصر ريزمغذي بر عملکرد دانه و اسانس زيره سبز (.Cuminum cyminum L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران از صفحه ۴۷۰ تا ۴۸۱ منتشر شده است.
نام: تاثير تلقيح بذر با باکتريهاي آزوسپيريلوم و پوشش دار کردن آن با عناصر ريزمغذي بر عملکرد دانه و اسانس زيره سبز (.Cuminum cyminum L)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آزوسپيريلوم
مقاله زيره سبز (.Cuminum cyminum L)
مقاله عناصر ريز مغذي
مقاله پوشش دار کردن
مقاله عملکرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميرشكاري بهرام
جناب آقای / سرکار خانم: اسدي رحماني هادي
جناب آقای / سرکار خانم: ميرمظفري رودسري آرزو

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي تاثير تلقيح بذر با باکتريهاي آزوسپيريلوم و پوشش دار کردن آن با عناصر ريزمغذي بر عملکرد دانه و اسانس زيره سبز، تحقيقي در دانشگاه آزاد اسلامي تبريز انجام شد. عاملهاي مورد بررسي عبارت از سويه هاي باکتري آزوسپيريلوم در شش سطح شامل: شاهد، ليپوفروم، برازيلنس، ايراکنس، سويه آف و سويه ۲۱ و تلقيح و عدم تلقيح بذر با عناصر ريزمغذي بودند. آزمايش به صورت فاکتوريل با طرح پايه بلوکهاي کامل تصادفي در سه تکرار انجام شد. نتايج نشان داد که تيمار تلقيح بذر با باکتري سويه ۲۱ نسبت به شاهد ۱۱ چتر بيشتر توليد کرد. کمترين وزن هزاردانه موقعي حاصل شد که بذر بدون تلقيح با باکتري و عناصر ريزمغذي کاشته شود. بيشترين عملکرد دانه (۵۷۱ کيلوگرم در هکتار) به تيماري تعلق داشت که به صورت توام با باکتري سويه ۲۱ و عناصر ريزمغذي تلقيح شده باشد و اين رقم بيش از دو برابر تيماري بود که در آن بذر فقط با باکتري سويه ۲۱ تلقيح شد. در صورت پوشش دار کردن بذر با عناصر ريزمغذي عملکرد دانه حدود ۱۴۷ کيلوگرم در هکتار (در ميانگين سويه هاي مختلف باکتري آزوسپيريلوم) در مقايسه با بذرهاي بدون پوشش افزايش يافت. عملکرد اسانس زيره سبز از حداکثر ۱۷٫۲ کيلوگرم در هکتار در تيمار پوشش بذر با عناصر ريزمغذي و تلقيح با باکتري سويه آف تا حداقل ۲٫۵۶ کيلوگرم در هکتار در شاهد تغيير پيدا کرد. به طور کلي بين عملکردهاي دانه و اسانس زيره در دو تيمار بذرهاي پوشش دار شده با عناصر ريزمغذي و تلقيح شده با سويه هاي آف و ۲۱ اختلاف معني داري مشاهده نشد. بنابراين در کشت زيره سبز توصيه مي شود بذرها علاوه بر پوشش دار شدن با عناصر ريزمغذي، با باکتري آزوسپيريلوم سويه هاي آف يا ۲۱ نيز تلقيح شوند.