مقاله تاثير تلقيح قارچ آربوسكولار ميكوريز و كود شيميايي فسفره بر رشد و توليد دو گونه يونجه يكساله که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در مرتع از صفحه ۲۹۱ تا ۳۰۱ منتشر شده است.
نام: تاثير تلقيح قارچ آربوسكولار ميكوريز و كود شيميايي فسفره بر رشد و توليد دو گونه يونجه يكساله
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كشاورزي پايدار
مقاله كودهاي زيستي
مقاله آربوسكولار ميكوريز
مقاله فسفر
مقاله Medicago polymorpha L.
مقاله Medicago scutellata (L)Mill

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ساغري محمد
جناب آقای / سرکار خانم: باراني حسين
جناب آقای / سرکار خانم: اصغري حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مصداقي منصور
جناب آقای / سرکار خانم: صدروي مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
قارچ هاي اندوميكوريز از جمله ميكروارگانيسم هاي مفيد خاكزي هستند كه مي توانند بعنوان يكي از انواع كودهاي زيستي بخشي از احتياجات غذايي گياهان تلقيح شده (به ويژه عنصر با اهميت فسفر) را تامين كنند. بررسي حاضر بمنظور مطالعه تاثير يك گونه از اين قارچ ها بر افزايش رشد و توليد دو گونه يونجه يكساله بصورت آزمايش فاكتوريل در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي با دو عامل كود زيستي ميكوريزي (در دو سطح با  كود و بدون كود) و كود شيميايي فسفره (در دو سطح صفر و ۶۵ كيلوگرم فسفر در هكتار) با ۴ تكرار در مزرعه آموزشي دانشگاه صنعتي شاهرود به اجرا درآمد. نتايج حاصله نشان داد كه تلقيح هر دو نوع گياه علوفه اي با قارچ Glomus intraradices درصد همزيستي ريشه و وزن خشك اندام هوايي را به طرز بسيار معني دار و وزن خشك ريشه را به طرز معني داري تحت تاثير قرار داده است و عملكرد علوفه را به ميزان بيش از ۳۰ درصد افزايش داد اما استفاده از كود شيميايي فسفره ميزان همزيستي ميكوريزي را بشدت كاهش داد. با توجه به اثر مثبت قارچ ميكوريز در تامين فسفر مورد نياز گياه يونجه يكساله، بنظر مي رسد مي توان از اين نوع قارچ ها بعنوان كود زيستي بجاي كودشيميايي فسفره در جهت افزايش عملكرد محصول علوفه و نيل به كشاورزي پايدار سود برد.