مقاله تاثير تلقيح مزوريزوبيوم و مصرف کود بر عملکرد و اجزاي عملکرد نخود ديم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در (نيمه اول) ۱۳۸۹ در پژوهش هاي حبوبات ايران از صفحه ۱ تا ۸ منتشر شده است.
نام: تاثير تلقيح مزوريزوبيوم و مصرف کود بر عملکرد و اجزاي عملکرد نخود ديم
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله باکتري
مقاله پروتئين
مقاله نيتروژن
مقاله روي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سليماني رضا
جناب آقای / سرکار خانم: اصغرزاده احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي کارآيي تلقيح بذر نخود با مزوريزوبيوم و همچنين كاربرد كودهاي نيتروژن و روي بر عملكرد و اجزاي عملکرد نخود ديم، آزمايشي در ايستگاه تحقيقاتي شيروان- چرداول واقع در شمال استان ايلام انجام شد. آزمايش در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي با شش تيمار شامل تلقيح بذر نخود با مزوريزوبيوم، مصرف نيتروژن (۴۰ کيلوگرم در هکتار از منبع اوره)، مصرف روي (۲۵ کيلوگرم در هکتار از منبع سولفات روي)، مصرف توام نيتروژن و روي، تلقيح بذر همراه با مصرف روي و نيز شاهد (بدون تلقيح و مصرف کود) در چهار تكرار اجرا شد. بر اساس نتايج، تفاوت هاي معني داري (P£۰٫۰۱) در بين تيمارها از نظر عملكرد دانه و عملکرد بيولوژيک مشاهده شد. تلقيح باکتري همراه با مصرف ۲۵ كيلوگرم در هكتار سولفات روي، بالاترين عملكرد دانه و عملکرد بيولوژيک را توليد نمود كه ميزان آن نسبت به تيمار شاهد به ترتيب ۷/۴۸ و ۷/۳۴ درصد افزايش نشان داد. تعداد غلاف در بوته و وزن ۱۰۰ دانه نيز در اين تيمار نسبت به شاهد به ترتيب ۵۰ و ۶ درصد افزايش يافت. افزايش عملکرد دانه، بيشتر ناشي از افزايش تعداد غلاف در بوته و وزن ۱۰۰ دانه بود. همچنين بيشترين عملکرد نيتروژن، با مصرف نيتروژن همراه با روي به دست آمد که نسبت به شاهد ۳/۷۴ درصد افزايش نشان داد. تفاوت ميان تيمارها از نظر درصد پروتئين و غلظت روي در دانه نيز معني دار بود (P£۰٫۰۱). تيمارهاي مصرف توام نيتروژن روي و شاهد با ۱/۲۳ و ۴/۱۹ درصد، به ترتيب بيشترين و کمترين پروتئين دانه را توليد کردند. بيشترين غني سازي عنصر روي در دانه نخود با مصرف سولفات روي و همچنين تلقيح توام با مصرف سولفات روي به دست آمد.