مقاله تاثير تماس پوستي مادر و نوزاد بر شدت اندوه بعد از زايمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ارديبهشت ۱۳۹۰ در مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي بابل از صفحه ۵۹ تا ۶۵ منتشر شده است.
نام: تاثير تماس پوستي مادر و نوزاد بر شدت اندوه بعد از زايمان
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تماس پوستي
مقاله مادر و نوزاد
مقاله اندوه پس از زايمان
مقاله زايمان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ساعت ساز سوسن
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي رزيتا
جناب آقای / سرکار خانم: شريف نيا سيدحميد
جناب آقای / سرکار خانم: خيرخواه فرزان
جناب آقای / سرکار خانم: ملوك زاده سرور
جناب آقای / سرکار خانم: حاجي حسيني فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: اندوه پس از زايمان از جمله عوارضي است که مي تواند بر سلامت مادر و چگونگي ارتباط وي با نوزاد و در نتيجه سلامت جسمي و رواني او تاثير گذارد. در اين راستا تماس پوستي مادر و نوزاد روشي موثر، ساده و در دسترس مي باشد که فوايد آن براي مادر و نوزاد از جنبه هاي مختلف بررسي و اثبات شده است. به نظر مي رسد اين روش در کاهش اندوه پس از زايمان نيز موثر باشد. لذا اين مطالعه به منظور بررسي تاثير تماس پوستي مادر و نوزاد بر اندوه پس از زايمان انجام گرديد.
مواد و روشها: اين مطالعه کارآزمايي باليني بر روي ۸۰ نفر (۴۰ نفر گروه شاهد و ۴۰ نفر گروه تجربي) از زنان داراي زايمان طبيعي بستري در بخش بعد از زايمان بيمارستان امام علي آمل در سال ۱۳۸۸ که مبتلا به اندوه پس از زايمان بودند انجام شد. در گروه تجربي تماس پوستي مادر و نوزاد روزانه به مدت ۳۰-۲۰ دقيقه تا ۱۰ روز انجام شد و در گروه شاهد هيچ مداخله اي صورت نگرفت. سپس شدت اندوه پس از زايمان با استفاده از ابزار خودسنجي افسردگي زونگ بر اساس نمرات کسب شده در روز هاي سوم، چهارم و دهم بعد از زايمان در گروه هاي شاهد و تجربي مورد بررسي و مقايسه قرار گرفت.
يافته ها: در اين تحقيق دو گروه از نظر متغيرهاي دموگرافيک و مامايي تفاوت آماري معني داري نداشتند. ميانگين نمره اندوه پس از زايمان روز اول در گروه تجربي (۵۷٫۲±۴٫۳) و گروه شاهد (۵۶٫۲±۳٫۸) بود که تفاوت آماري معني داري ميان آنها وجود نداشت. در صورتيکه ميانگين نمره اندوه روز چهارم گروه تجربي (۵۸±۴٫۴) و گروه شاهد (۶۰٫۹±۳٫۷) و نيز روز دهم گروه تجربي (۴۹٫۲±۵٫۶) و گروه شاهد (۶۰٫۴±۳٫۶) به ترتيب با (p=0.002) و (p<0.0001) بود که اختلاف معني دار داشته اند. به اين معني که ميانگين شدت اندوه در گروه تجربي در اين روزها کمتر از گروه شاهد بوده است.
نتيجه گيري: بر اساس نتايج اين مطالعه تماس پوستي مادر و نوزاد در کاهش شدت اندوه پس از زايمان موثر مي باشد. نظر به اينکه تماس پوستي مادر و نوزاد روشي مفيد و بدون هزينه جهت کاهش شدت اندوه پس از زايمان است، به منظور پيش برد سلامت رواني مادر و با توجه به ساير فوايد آن براي مادر و نوزاد انجام آن بعد از زايمان به مادران توصيه مي گردد.