مقاله تاثير تماس پوستي مستقيم مادر و نوزاد بر شدت درد ناشي از تزريق عضلاني در نوزادان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در افق دانش از صفحه ۵ تا ۱۱ منتشر شده است.
نام: تاثير تماس پوستي مستقيم مادر و نوزاد بر شدت درد ناشي از تزريق عضلاني در نوزادان
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تماس پوستي مستقيم
مقاله درد
مقاله نوزاد
مقاله واکنش رفتاري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسدي نوقابي فريبا
جناب آقای / سرکار خانم: كاشاني نيا زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: ساجدي فيروزه
جناب آقای / سرکار خانم: رهگذر مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: يوسفي هادي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: نوزادان در مقايسه با اطفال بزرگ تر و بالغين، نسبت به درد حساس ترند و استعداد بيشتري براي ابتلا به عوارض دراز مدت آن دارند. بنابراين تدابيري براي کاهش احساس درد نوزادان ضروري است. به همين منظور اين تحقيق با هدف تعيين تاثير تماس پوستي مستقيم مادر و نوزاد بر شدت درد ناشي از تزريق عضلاني در نوزادان انجام شد.
روش تحقيق: مطالعه حاضر يک تحقيق تجربي است که طي ۶ ماه در سال هاي ۸۶-۱۳۸۵ در بيمارستان شريعتي بندرعباس انجام شد. روش نمونه گيري مبتني بر هدف بود. تعداد ۱۰۰ نوزاد سالم با استفاده از جدول اعداد تصادفي در دو گروه آزمون و گواه قرار گرفتند. هنگام تزريق عضلاني، نوزادان گروه آزمون لخت و با يک پوشک زير لباس مادر و در تماس مستقيم با پوست سينه و شکم وي و در گروه گواه پيچيده در پتو و درون کات نوزادان در کنار تخت مادر قرار داده شدند. بلافاصله پس از شروع تزريق، واکنش هاي رفتاري نوزادان (تغيير حالت صورت، گريه، وضعيت تنفسي، حرکت دست ها و پاها و وضعيت آرامش) در دو گروه بررسي، ثبت و با مقياس بررسي درد نوزاد – شيرخوار نمره گذاري شد. سپس با استفاده از نرم افزار SPSS داده ها مورد تحليل قرار گرفتند.
يافته ها: از نظر نسبت گريه، حالت صورت، وضعيت آرامش، وضعيت تنفس و حرکت دست ها و پاها بين گروه آزمون و گواه اختلاف معني داري مشاهده شد(p>0.05) .مقايسه شدت درد در دو گروه آزمون و گواه ضمن تعديل اثر متغير آپگار دقيقه اول نشان داد که بين شدت درد گروه آزمون و گروه گواه اختلاف معني داري وجود دارد (p<0.01, OR=0.024) شدت درد در گروه آزمون کمتر از گروه گواه مي باشد.
نتيجه گيري: تماس پوستي مستقيم مادر و نوزاد يک روش آسان، در دسترس و بي خطر جهت کاهش درد نوزادان مي باشد.