مقاله تاثير تمرينات استقامتي، قدرتي، و موازي بر عملکرد قلب دختران دانشگاهي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در المپيك از صفحه ۱۱۷ تا ۱۲۶ منتشر شده است.
نام: تاثير تمرينات استقامتي، قدرتي، و موازي بر عملکرد قلب دختران دانشگاهي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زمان افت سرعت
مقاله ضربان قلب
مقاله فاصله PR

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: پيري مقصود
جناب آقای / سرکار خانم: آقاعلي نژاد حميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از پژوهش حاضر عبارت است از بررسي تاثير تمرينات استقامتي، قدرتي، و موازي بر عملکرد قلب دختران دانشگاهي. ۳۹ دانشجوي دختر غير ورزشکار با ميانگين سن ۲۴±۲٫۵۸ سال، قد ۱۶۱±۸٫۲ سانتي متر، و وزن ۵۶٫۸±۱۴٫۶۱ کيلوگرم با سلامت کامل قلبي– عروقي به صورت تصادفي در چهار گروه کنترل (۹ نفر(C:، تمرين استقامتي (۱۰ نفر(E:، تمرين قدرتي (۱۰ نفر(S:، و تمرين موازي (۱۰ نفر (SE:قرار گرفتند. برنامه استقامتي در هفته اول شامل دويدن با شدت ۶۵% ضربان قلب بيشينه (MHR) روي نوارگردان الکتريکي به مدت ۱۶ دقيقه بود که هفته هشتم به تدريج به  MHR 80% و مدت ۳۰ دقيقه رسيد. برنامه تمرين قدرتي عبارت بود از اجراي حرکات پرس پا، پرس سينه، کشش زير بغل، و کشش پشت ساق پا. حرکات در هفته اول با ۵۰ % يک تکرار بيشينه (۱RM) در دو نوبت با ۱۰ تکرار اجرا شد که به ۱RM 80% در ۳ نوبت با ۶ تکرار در هفته هشتم رسيد. برنامه تمرين موازي، ترکيب تمرينات استقامتي و قدرتي در هر نوبت تمرين بود. برنامه تمرين گروه ها سه روز در هفته انجام شد. در شرايط استراحت، تعداد ضربان قلب، اندازه فواصل PR و QT، فاصله قطعه ST از خط پايه، زمان افت سرعت (DT)، و درصد کسر تخليه اي آزمودني ها با روش الکتروکارديوگرافي و اکوکارديوگرافي اندازه گيري شد. فشار خون دياستولي‏‏‏، سيستولي و Vo2max (با استفاده از نوارگردان و برنامه تمريني بروس) نيز ارزيابي شد. يافته ها نشان داد کاهش ضربان قلب و فشار خون سيستولي، افزايش فاصله PR و Vo2max، کاهش فشار دياستولي گروه استقامتي معنادار بود که در مقايسه بين گروهي در ۴ متغير اول تفاوت ها معنادار شد (p≤۰٫۰۵) .در گروه قدرتي ضربان قلب و فشار خون سيستولي افزايش معناداري نشان داد که در مقايسه بين گروهي تفاوت ها معنادار شد (p≤۰٫۰۵). در گروه موازي مقدار Vo2max افزايش معناداري داشت (p≤۰٫۰۵)، که در مقايسه بين گروهي تفاوت معنادار بود. انجام تمرين استقامتي پس از تمرين قدرتي موجب ظهور ترکيبي از سازگاري هاي حاصل از تمرينات استقامتي و قدرتي در قلب و حذف برخي تاثيرات ناخواسته تمرينات قدرتي بر قلب مي شود.