مقاله تاثير تمرينات تداومي و تناوبي بر سطوح استراحتي و پاسخ سريع ايمونوگلوبولين A و پروتئين تام بزاقي در بسكتباليست هاي مرد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد از صفحه ۱ تا ۱۲ منتشر شده است.
نام: تاثير تمرينات تداومي و تناوبي بر سطوح استراحتي و پاسخ سريع ايمونوگلوبولين A و پروتئين تام بزاقي در بسكتباليست هاي مرد
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ايمونوگلوبولين A
مقاله بزاق
مقاله پروتئين تام
مقاله تمرينات تداومي
مقاله تمرينات تناوبي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آذربايجاني محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: نيك بخت حجت اله
جناب آقای / سرکار خانم: رسايي محمدجواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: ايمونوگلوبولين A بزاقي (S-IgA) اصلي ترين بخش سيستم ايمني در مجاري تنفسي فوقاني مي باشد. اين مطالعه با هدف بررسي تاثير تمرينات تداومي و تناوبي بر سطوح استراحتي و پاسخ سريع ايمني مخاطي انجام شده است.
روش بررسي: در اين مطالعه نيمه تجربي ۲۰ بسكتباليست مرد به مدت هشت هفته تمرينات تداومي و تناوبي را انجام دادند. پنج ميلي ليتر بزاق تحريك نشده قبل، بلافاصله و يكساعت پس از پايان يك جلسه فعاليت در آغاز و پايان دوره جهت تعيين پاسخ سريع ايمني مخاطي جمع آوري شد. همچنين هر دو هفته يکبار قبل از تمرين نمونه هاي بزاقي جمع آوري شد. ميزان ايمنوگلوبولين A و پروتئين تام بزاق اندازه گيري و داده ها به کمک آزمون هاي آماري اسميرنوف – کولموگروف، تحليل واريانس يک طرفه و t زوجي تجزيه و تحليل گرديد.
يافته ها: يك جلسه فعاليت در آغاز هفته اول موجب كاهش معني دار S-IgA شد (P<0.001). در حالي که در پايان هفته هشتم تفاوتي ديده نشد. غلظت پروتئين تام در پاسخ به يك جلسه فعاليت در هفته اول تغيير معني داري نيافت ولي در پايان هفته هشتم بلافاصله بعد از فعاليت افزايش معني دار يافت (P<0.01). مقايسه سطوح S-IgA بلافاصله بعد از فعاليت، پروتئين تام و نسبت آن دو نشان از كاهش معني دار پس از هشت هفته داشت (P<0.01).
نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه نشان داد با توجه به كاهش سطوح استراحتي S-IgA، انجام تمرينات فزاينده موجب سركوب ايمني مخاطي شده و پاسخ ايمني مخاطي به تمرين بدني تابعي از شدت فعاليت بدني مي باشد. لذا فرضيه اثر جمع شوندگي جلسات تمرين منفرد بر سيستم ايمني مخاطي مورد تاييد قرار مي گيرد.