مقاله تاثير تمرينات تن آرامي بر اختلالات خواب سه ماهه سوم بارداري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تير ۱۳۸۹ در نشريه پرستاري ايران از صفحه ۵۲ تا ۵۸ منتشر شده است.
نام: تاثير تمرينات تن آرامي بر اختلالات خواب سه ماهه سوم بارداري
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اختلال خواب
مقاله تمرينات تن آرامي
مقاله سه ماهه سوم بارداري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ملك زادگان اقدس
جناب آقای / سرکار خانم: مرادخاني مريم
جناب آقای / سرکار خانم: عشايري حسن
جناب آقای / سرکار خانم: حقاني حميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: اختلال خواب يكي از مشكلات شايع دوران بارداري است كه مي تواند زمينه ساز بسياري از مشكلات قبل، حين و بعد از زايمان گردد. بنابر اين كاهش اختلالات خواب داراي اهميت زيادي براي گذراندن آرام دوران بارداري مي باشد.
اين پژوهش با هدف تعيين تاثير تمرينات تن آرامي بر اختلالات خواب سه ماهه سوم بارداري زنان مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شهر زنجان انجام گرفت.
روش بررسي: اين مطالعه يك كارآزمايي در عرصه با گروه كنترل بود. جامعه پژوهش را كليه زنان باردار هفته ۲۸-۳۲ بارداري مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شهر زنجان تشكيل مي داد. به ۱۴۱ نفر نمونه از اين جامعه پرسشنامه شاخص كيفيت خواب پتسبرگ (PSQI) جهت تكميل داده شد كه در نهايت ۹۵ نفر از آنان پرسشنامه تكميل شده را به مراكز بهداشتي درماني شهر زنجان عودت داده و تمايل خود را جهت شركت در پژوهش اظهار نمودند. سپس نمونه هاي پژوهش به صورت بلوك بندي تصادفي به دو گروه آزمون (۴۷ نفر) و كنترل (۴۸ نفر) تقسيم شدند. به گروه آزمون ضمن دو جلسه آموزش تن آرامي يك نوار كاست تمرينات و راهنماي نوشتاري جهت استفاده روزانه در منزل داده شد. گروه كنترل فقط توصيه ها و آموزش هاي روتين را دريافت نمودند.
در اين پژوهش از سه ابزار پرسشنامه PSQ1، و پرسشنامه ساختار يافته تعيين عوامل احتمالي مرتبط با اختلال خواب و ابزار اندازگيري مقياس درجه بندي تن آرامي استفاده شد و نتايج با استفاده از نرم افزارSPSS ، آمار توصيفي و آزمون هاي تي زوج و مستقل، فيشر و كاي اسكوئر تجزيه و تحليل شد.
يافته ها: يافته ها نشان داد، تن آرامي بر اختلال خواب سه ماهه سوم بارداري تاثير داشته و فراواني آن را كاهش داده است به طوري كه ۱/۵۱ درصد موارد زنان بارداري كه در بدو ورود به پژوهش از اختلال خواب رنج مي بردند پس از انجام تمرينات تن آرامي بهبودي يافتند (P=%000) يافته ها هم چنين نشان داد شدت اختلال خواب در ۹/۸۰ درصد نمونه هاي پژوهش كاهش يافته است (P=0.000).
نتيجه گيري: با توجه به اين كه اختلال خواب در سه ماهه سوم بارداري شايع مي باشد و تمرينات تن آرامي به طور قابل ملاحظه اي بر شدت و فراواني آن تاثير داشته است لذا تمرينات تن آرامي به عنوان روشي مناسب جهت كسب آرامش و بهبود اختلالات خواب در زنان باردار توصيه مي شود.