مقاله تاثير تمرينات ثبات دهنده مرکزي فشرده و تحت نظر بر درد و ناتواني زنان مبتلا به کمردرد مزمن غير اختصاصي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در كومش از صفحه ۲۴۴ تا ۲۵۲ منتشر شده است.
نام: تاثير تمرينات ثبات دهنده مرکزي فشرده و تحت نظر بر درد و ناتواني زنان مبتلا به کمردرد مزمن غير اختصاصي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کمردرد مزمن غير اختصاصي
مقاله تمرينات ثبات دهنده مرکزي
مقاله ناتواني و درد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: همتي شبنم
جناب آقای / سرکار خانم: رجبي رضا
جناب آقای / سرکار خانم: كريمي نورالدين
جناب آقای / سرکار خانم: جهانديده علي اكبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: کمردرد يکي از معمول ترين مشکلات سلامتي است که ۸۵% افراد را تحت تاثير قرار مي دهد. برنامه هاي توان بخشي ستون فقرات، براي افراد مبتلا به کمردرد مزمن متنوع مي باشد. علاوه بر اين، به طور سنتي تواتر درمان سه بار در هفته و بيش تر اوقات در منزل مي باشد و دانسته هاي اندکي در مورد تمرينات تحت نظر و فشرده در درمان بيماران کمردردي وجود دارد. از اين رو، هدف اين تحقيق، بررسي اثرات تمرينات ثبات دهنده مرکزي تحت نظر فشرده بر شدت درد و ناتواني بيماران مبتلا به کمردرد مزمن غيراختصاصي بود.
مواد و روش ها: ۲۴ خانم غير ورزشکار با کمردرد مزمن در اين مطالعه شرکت نمودند. اين افراد به طور تصادفي به دو گروه تقسيم شدند: گروه تجربي، برنامه درماني را در طي ۱۲ روز متوالي، تحت نظر فيزيوتراپ انجام دادند و در گروه کنترل، هيچ مداخله اي صورت نگرفت. نمونه ها در هر گروه، از انجام هرگونه فعاليت ورزشي در دوره انجام مطالعه خودداري نمودند. قبل و بعد از دوره درماني، مقياس ديداري درد براي ارزيابي شدت درد و شاخص ناتواني اسوستري براي ارزيابي ناتواني استفاده شدند.
يافته ها: نتايج نشان داد که در ميزان شدت درد و ناتواني در گروه مداخله، قبل و بعد از درمان تفاوت معني داري داشته است (به ترتيبP=0.000 و P=0.003). در حالي که در گروه کنترل، تفاوت معني داري مشاهده نگرديد.
نتيجه گيري: تمرينات ثبات دهنده مرکزي تحت نظر و فشرده، باعث کاهش ميزان درد و ناتواني در بيماران با کمردرد مزمن مي شود.