مقاله تاثير تمرينات قدرتي بر پروتئين واکنش دهنده C سرم و فيبرينوژن پلاسمايي مردان جوان تمرين نکرده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي ايلام از صفحه ۱ تا ۹ منتشر شده است.
نام: تاثير تمرينات قدرتي بر پروتئين واکنش دهنده C سرم و فيبرينوژن پلاسمايي مردان جوان تمرين نکرده
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله CRP
مقاله فيبرينوژن
مقاله قدرت بيشينه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پارسيان حشمت اله
جناب آقای / سرکار خانم: سيدالنگي سيده زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: غزاليان فرشاد
جناب آقای / سرکار خانم: سهيلي شهرام
جناب آقای / سرکار خانم: خانعلي فتانه
جناب آقای / سرکار خانم: شيرواني حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: بيماري هاي قلبي عروقي و از همه مهم تر مشكلات عروق كرونر از علل اصلي مرگ و مير در دنياي صنعتي امروز به شمار مي رود. افزايش مقدار پايهCRP سرم و فيبرينوژن پلاسما از عوامل هشدار دهنده مستقل و قوي خطرات بعدي بيماري هاي قلبي عروقي معرفي شده اند. هدف از اين پژوهش، بررسي تاثير تمرينات قدرتي بر پروتئين واکنش دهنده  Cو فيبرينوژن پلاسمايي مردان جوان تمرين نکرده بود.
مواد و روش ها: تعداد ۲۴ دانشجوي مرد انتخاب و به صورت تصادفي به دو گروه مساوي قدرتي و کنترل تقسيم شدند. برنامه تمرين قدرتي به صورت دايره اي به مدت ۱۲ هفته، هر هفته ۳ جلسه، با شدت ۷۰، ۸۰ و ۹۰ درصد قدرت بيشينه در سه نوبت و به ترتيب ۱۲، ۱۰ و ۸ تکرار انجام شد. جهت اندازه گيري كمي متغيرهايCRP سرم و فيبرينوژن پلاسما، به ترتيب از كيت هاي مخصوص و به روش ايمونوتوربيديمتري با حساسيت بالا و روش انعقادي استفاده شد. از آزمون t مستقل براي آزمون فرضيه هاي پژوهش و تحليل آماري يافته هاي پژوهش در سطح معني داري a£۰٫۵ استفاده شد.
يافته هاي پژوهش: تمرينات قدرتي سبب کاهش معني دار
CRP سرم و فيبرينوژن پلاسما در مردان جوان تمرين نکرده گرديد.
بحث و نتيجه گيري: از آن جا که تمرينات قدرتي کنترل شده بر شاخص هاي CRP و فيبرينوژن، به عنوان يکي از راهکارهاي عملي و يا مکانيسم هاي ممکن در کاهش اين شاخص ها، مي تواند به کاهش بيماري هاي قلبي عروقي منجر شود. بنا بر اين، توصيه مي شود با رعايت احتياط به منظور پيش بيني و پيشگيري از اختلالات قلبي و عروقي از اين گونه تمرينات استفاده شود.