مقاله تاثير تمرينات قدرتي و استقامتي بر فاکتورهاي متابوليک، کيفيت زندگي و سلامت روان زنان مبتلا به ديابت نوع Õ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد از صفحه ۸۵ تا ۹۳ منتشر شده است.
نام: تاثير تمرينات قدرتي و استقامتي بر فاکتورهاي متابوليک، کيفيت زندگي و سلامت روان زنان مبتلا به ديابت نوع Õ
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ديابت شيرين
مقاله تمرينات قدرتي و استقامتي
مقاله سلامت روان
مقاله کيفيت زندگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شهرجردي شهناز
جناب آقای / سرکار خانم: شوندي نادر
جناب آقای / سرکار خانم: شيخ حسيني رحمان
جناب آقای / سرکار خانم: شهرجردي شهلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: ديابت شيرين گروهي هتروژن از بيماري هاي متابوليک است که مشخصه آنها افزايش مزمن قند خون و اختلال متابوليسم کربوهيدارات، چربي و پروتئين مي باشد. اين تحقيق به منظور تاثير يک دوره تمرينات قدرتي و استقامتي بر فاکتورهاي متابوليک، کيفيت زندگي و سلامت روان زنان مبتلا به ديابت نوع II انجام گرديد.
روش بررسي: در اين تحقيق نيمه تجربي از بين زنان مبتلا به ديابت نوع Õ مراجعه کننده به کلينيک شرکت نفت اراک، تعداد ۱۹ نفر به روش در دسترس انتخاب شدند. بيماران به صورت تصادفي در دو گروه قدرتي (۹ نفر) و استقامتي (۱۰ نفر) قرار گرفتند و علاوه بر درمان روتين به مدت ۸ هفته (۳ جلسه در هفته و هر جلسه ۵۰-۳۰ دقيقه) تمرينات را اجرا نمودند. قبل و پس از مداخله فاکتورهاي متابوليک (شامل کلسترول تام، تري گليسيريد، کلسترول HDL و  VLDLو LDL، FBS،HbA1C  و انسولين سرم)، کيفيت زندگي (SF-36) و سلامت روان  (GHQ)بيماران بررسي و داده ها با استفاده از آزمون آماري t همبستگي تجزيه و تحليل شد.
يافته ها: انجام تمرينات قدرتي و استقامتي باعث کاهش FBS، HbA1c، انسولين سرم، و افزايش ميانگين کيفيت زندگي در کليه ابعاد و سلامت روان گرديد (P<0.05). بين ميانگين داده هاي پيش آزمون و پس آزمون داده هاي ساير فاکتورها در گروه قدرتي و استقامتي اختلاف معني داري مشاهده نشد (P>0.05).
نتيجه گيري: تمرينات قدرتي و استقامتي به ميزان يکسان بر بعضي از فاکتورهاي متابوليک، کيفيت زندگي و سلامت روان بيماران ديابتي نوع ۲ تاثير دارد و باعث بهبود آن ها مي شود.