مقاله تاثير تمرينات مسدود و تصادفي بر عملکرد و يادداري مهارت هاي پاس فوتبال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در رشد و يادگيري حركتي-ورزشي (حركت) از صفحه ۷۹ تا ۹۲ منتشر شده است.
نام: تاثير تمرينات مسدود و تصادفي بر عملکرد و يادداري مهارت هاي پاس فوتبال
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تمرينات مسدود و تصادفي
مقاله عملکرد
مقاله يادداري و مهارت هاي پاس فوتبال

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: راسخي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: يوسفي بهرام
جناب آقای / سرکار خانم: اقدسي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه، بهبود مهارت هاي حرکتي از طريق تمرين، مورد توجه محققان و مربيان تربيت بدني است، با اين حال روشن شده که تغييرپذيري شيوه هاي تمريني براي اجرا و يادداري مهارت حرکتي نيز مفيد و موثر است. هدف کلي اين تحقيق، بررسي تعيين تاثير تمرين به روش مسدود و تصادفي بر عملکرد و يادداري مهارت هاي پاس فوتبال در نوآموزان ۱۲ ساله مدرسه فوتبال باشگاه فرهنگي – ورزشي دانش استان آذربايجان شرقي است. به اين منظور و به عنوان نمونه، ۲۴ نوآموز پسر ۱۲ ساله به صورت تصادفي انتخاب و بعد از برابرسازي ميانگين ها در گروه ۱۲ نفري گروه بندي و سپس آموزش و تمرينات لازم ارايه شد و در نهايت آزمون هاي لازم محقق ساخته با روايي و اعتبار مناسب (پاس بغل پا=۰٫۸۶، پاس کات داخل پا=۰٫۸۱ و پاس کات بيرون پا=۰٫۷۹) از آنها به عمل آمد. متغيرهاي تحقيق، روش هاي تمريني مسدود و تصادفي (مستقل) و عملکرد و يادداري (وابسته) بود. از آمار توصيفي براي طبقه بندي داده ها و در آمار استنباطي از روش هاي آماري تي تست و يو من ويتني براي تجزيه و تحليل داده ها استفاده شد. نتايج حاصل  نشان داد که اختلاف معني داري بين عملکرد و يادداري مهارت هاي پاس فوتبال در تمرينات مسدود و تصادفي در سطح کمتر از ۰٫۰۵ وجود دارد، به اين معني که تمرين به روش مسدود، عملکرد نوآموزان و تمرين به روش تصادفي، يادداري مهارت هاي پاس فوتبال نوآموزان را تحت تاثير قرار مي دهد و بهبود مي بخشد.