مقاله تاثير تمرينات معين پلايومتريک بر طول و تواتر گامها و مراحل مختلف دو ۱۰۰ متر (شتابگيري، اوج سرعت و حفظ سرعت) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۵ در پيك نور- علوم انساني از صفحه ۴ تا ۱۱ منتشر شده است.
نام: تاثير تمرينات معين پلايومتريک بر طول و تواتر گامها و مراحل مختلف دو ۱۰۰ متر (شتابگيري، اوج سرعت و حفظ سرعت)
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تمرينات پلايومتريک
مقاله طول و تواتر گامها
مقاله شتابگيري
مقاله اوج سرعت
مقاله حفظ سرعت
مقاله دو ۱۰۰ متر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهرپرور رضوان اله
جناب آقای / سرکار خانم: نيك بخت حجت اله
جناب آقای / سرکار خانم: رجبي حميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از تحقيق حاضر تعيين تاثير تمرينات معين پلايومتريک بر طول، تواتر گامها و مراحل مختلف دو ۱۰۰ متر (شتابگيري، اوج سرعت و حفظ سرعت) بود. براي اين منظور ۲۴ دانشجوي تربيت بدني پسر با ميانگين سني ۲±۲۰ سال، قد ۶±۱۷۳٫۸۳ سانتيمتر و وزن ۸±۶۶٫۸۷ کيلوگرم از بين ۱۰۴ دانشجوي تربيت بدني آموزشکده امام علي (ع) شهرستان کرج به طور داوطلب در اين تحقيق شرکت کردند. آزمودنيها به صورت تصادفي به دو گروه کنترل و تجربي تقسيم شدند. گروه تجربي ۸ هفته و هفته اي ۳ جلسه به مدت ۳۰ دقيقه به تمرينات معين پلايومتريک و سپس به تمرينات متداول دو سرعت پرداختند و گروه کنترل ۸ هفته و هفته اي ۳ جلسه به مدت ۳۰ دقيقه به تمرينات تکنيکي دوسرعت و سپس با گروه تجربي به صورت مشترک تمرينات متداول دو سرعت را انجام دادند.
از آزمودنيها پيش آزمون و پس آزمون براي محاسبه ميانگين طول گام هر آزمودني و شمردن تعداد گام هر آزمودني در فاصله ۴۰ تا ۶۰ متر دو ۱۰۰ متر از دوربين فيلمبرداري استفاده شد. براي محاسبه تواتر گامها، گامهاي شمرده شده در ۱۰ متر اول بر زمان اندازه گيري شده تقسيم و ثبت شد. آزمون مراحل مختلف دو ۱۰۰ متر، شامل: ۱٫ زمان شتابگيري اول (۱۰ متر اول)، ۲٫ زمان شتابگيري دوم (۱۰ تا ۴۰ متر)، ۳٫ زمان اوج سرعت (۴۰ تا ۶۰ متر)، ۴٫ زمان حفظ سرعت (۶۰ تا ۱۰۰ متر) بود. از آزمودنيها پيش آزمون و پس آزمون پرش طول جفتي و واکنشي نيز به عمل آمد. جهت تجزيه و تحليل داده ها از روش آماري t استودنت مستقل و وابسته به نرم افزار spss 10 استفاده شد و براي رد يا قبول فرضيه ها سطح اطمينان ۹۵% و á=۰٫۰۵ در نظر گرفته شد. يافته هاي تحقيق نشان داد که:
طول و تواتر گامهاي گروه تجربي به طور معنادار(p<0.05)  در مقايسه با گروه کنترل افزايش بيشتري داشت.
بهبود رکورد، زمان شتابگيري اول و زمان حفظ سرعت گروه تجربي به طور معنادار(p<0.05)  در مقايسه با گروه کنترل بيشتر بود.
زمان شتابگيري دوم و زمان اوج سرعت هر دو گروه بهبود يافت ولي زمان گروه کنترل در مقايسه با گروه تجربي بهتر بود.
.۴ افزايش رکورد پرش طول جفتي و پرش واکنشي در پس آزمون گروه تجربي به صورت معني دار(p<0.05)  در مقايسه با گروه کنترل بيشتر بود.
رکورد دو ۱۰۰ متر گروه تجربي به طور معنادار (p<0.05) در مقايسه با گروه کنترل افزايش بيشتري داشت.