مقاله تاثير تمرينات مقاومتي ملايم و شديد بر عوامل خطرزاي قلبي عروقي در دانشجويان غيرورزشکار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در مجله پزشكي كوثر از صفحه ۱۱۵ تا ۱۲۱ منتشر شده است.
نام: تاثير تمرينات مقاومتي ملايم و شديد بر عوامل خطرزاي قلبي عروقي در دانشجويان غيرورزشکار
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تمرين مقاومتي
مقاله شدت تمرين
مقاله فاکتورهاي خطرساز قلبي عروقي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شيخ الاسلامي وطني داريوش
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي صلاح الدين
جناب آقای / سرکار خانم: مجتهدي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: مرندي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي دهرشيد كيوان
جناب آقای / سرکار خانم: فرجي حسن
جناب آقای / سرکار خانم: غريبي فردين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهداف: مطالعات زيادي روي اثر تمرين ورزشي بر عوامل مرتبط با بيماري هاي قلبي عروقي انجام شده که اغلب نشان دهنده اثرات مفيد تمرين منظم ورزشي بر اين عوامل است. با اين حال مطالعات انجام شده در زمينه تمرينات مقاومتي نسبتا کمتر است. هدف از پژوهش حاضر بررسي اثر تمرين مقاومتي با شدت ملايم و شديد بر برخي فاکتورهاي خطرساز قلبي عروقي بود.
مواد و روش ها: اين مطالعه از نوع کارآزمايي باليني در سال ۱۳۸۸ انجام شد. جامعه پژوهش دانشجويان غيرورزشکار استان کردستان بودند. ۳۰ مرد جوان سالم به روش نمونه گيري تصادفي انتخاب شده و به طور تصادفي به سه گروه تجربي ۱، تجربي ۲ و کنترل تقسيم شدند. گروه تجربي ۱ و ۲، به مدت ۶ هفته به انجام تمرين مقاومتي پرداختند ApoB.ApoA،LDL ،HDL ، نسبتApoB.ApoA ، ليپوپروتئين ليپاز، تري گليسيريد، کلسترول، نسبت HDL کلسترول، BMI ، فشارخون سيستولي و دياستولي و نسبت دور کمر به باسن قبل و پس از دوره تمريني اندازه گيري شد. از آزمون ANOVA با اندازه گيري مکرر، آزمون T زوجي، آزمون آناليز واريانس يک طرفه و آزمون تعقيبي بونفروني و نرم افزار SPSS 14 براي تحليل داده ها استفاده شد.
يافته ها: پس از دوره تمريني، ميزانLDL ، کلسترول، نسبت HDL کلسترول و BMI به طور معني داري در گروه تجربي ۱ و ۲ کاهش و ميزان HDL در گروه تجربي ۲ افزايش يافت، ولي ميزان ساير عوامل مورد بررسي تغيير معني داري نشان نداد.
نتيجه گيري: تمرين مقاومتي در افراد جوان سالم، مي تواند اثرات مفيدي بر برخي شاخص هاي خطرساز قلبي عروقي داشته باشد. واکنش HDL به تمرين مقاومتي، متاثر از شدت تمرين است.