مقاله تاثير تمرينات منتخب پلايومتريک برتوان بي هوازي ژيمناستيک کاران پسر ۱۳ تا ۱۴ ساله که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۵ در پيك نور- علوم انساني از صفحه ۶۳ تا ۶۹ منتشر شده است.
نام: تاثير تمرينات منتخب پلايومتريک برتوان بي هوازي ژيمناستيک کاران پسر ۱۳ تا ۱۴ ساله
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تمرينات پلايومتريک
مقاله ژيمناستيک کار
مقاله توان بي هوازي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دانشمندي حمزه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين تحقيق بررسي تاثير تمرينات منتخب پلايومتريک روي توان بي هوازي ژيمناستيک کاران پسر ۱۳تا ۱۴ ساله است. بدين منظور تعداد ۲۴ نفر از ژيمناستيک کاران ۱۳تا ۱۴ ساله که حداقل ۲ سال سابقه تمرين داشتند به عنوان آزمودني انتخاب شدند و به طور تصادفي در دو گروه کنترل و تجربي قرار گرفتند. گروه کنترل تمرينات عادي ژيمناستيک را انجام دادند و گروه تجربي علاوه بر تمرينات عادي ژيمناستيک منتخبي از تمرينات پلايومتريک را هم به مدت ۸ هفته، هفته اي سه جلسه در طي دو ماکروسيکل انجام دادند. اين تحقيق به روش پيش آزمون و پس آزمون انجام گرفت و براي اندازه گيري توان بي هوازي از آزمون پرش سارجنت و نمودار لوئيز استفاده شد.
تجزيه و تحليل داده ها نشان داد که:
تمرينات عادي ژيمناستيک بر توان بي هوازي ژيمناستيک کاران پسر ۱۳ تا ۱۴ ساله تاثير معني داري دارد (P=0.01).
(2 تمرينات ترکيبي (عادي ژيمناستيک+منتخب پلايومتريک) بر توان بي هوازي ژيمناستيک کاران پسر ۱۳ تا ۱۴ ساله تاثير معني داري دارد (P=0.001).
(3 تمرينات ترکيبي (عادي ژيمناستيک+منتخب پلايومتريک) نسبت به تمرينات عادي ژيمناستيک افزايش بيشتري در توان بي هوازي ايجاد کرد (P=0.001).