مقاله تاثير تمرينات ميني ترامپلين بر تعادل پوياي زنان سالمند در شهر تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله پزشكي هرمزگان از صفحه ۱۴۸ تا ۱۵۵ منتشر شده است.
نام: تاثير تمرينات ميني ترامپلين بر تعادل پوياي زنان سالمند در شهر تهران
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ورزش درماني
مقاله تعادل وضعيت بدني
مقاله سالمندان
مقاله زنان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حناچي پريچهر
جناب آقای / سرکار خانم: كاوياني گلاره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: افزايش سن باعث بروز تغييراتي در عملکرد سيستم هاي فيزيولوژيک درگير در تعادل بدن مي گردد. امروزه تخمين زده شده است که حدود ۶ درصد هزينه هاي بهداشتي صرف درمان آسيب هاي ناخواسته در جمعيت سالمندان مي گردد. هدف از انجام اين تحقيق بررسي تاثير تمرينات ميني ترامپلين بر تعادل پوياي سالمندان زن بوده است.
روش کار: در اين مطالعه نيمه تجربي، تعداد ۳۰ نفر زن سالمند با شيوه نمونه گيري غير تصادفي ساده با ميانگين سني ۵۵- ۷۵ سال و بدون سابقه ورزشي در استان تهران مورد بررسي قرار گرفتند. پس از ارزيابي سلامتي افراد نمونه، افرادي که سابقه بيماري هاي شناختي، سيستم عصبي و سيستم عضلاني داشتند، از پژوهش حذف شدند. در اين مطالعه ابتدا قد و وزن و طول پاي شرکت کنندگان اندازه گيري شد. سپس تعادل پوياي تمامي آزمودني ها در هشت جهت توسط آزمون (Star Excursion Balance Test) SEBT قبل و بعد از شرکت در تمرينات ميني ترامپلين مورد بررسي قرار گرفت. افراد مورد مطالعه به مدت ۱۸ جلسه و هر جلسه به مدت ۳۰ دقيقه به انجام تمرينات ميني ترامپلين روي ميني ترامپلين پرداختند. داده هاي حاصله با بکارگيري آزمون آماري تي زوجي و با استفاده از نرم افزار SPSS 11 تجزيه و تحليل شدند.
نتايج: نتايج پژوهش نشان داد تمرينات ميني ترامپلين بر تعادل پوياي سالمندان قبل به نسبت بعد از تمرينات تغييرات معني داري ايجاد نموده است (P<0.05).
نتيجه گيري: نتايج اين پژوهش شان داد که تمرينات ميني در تمامي هشت جهت آزمون مورد نظر براي ارزيابي تعادل پوياي سالمندان تغييرات معني داري را ايجاد نمايد.