مقاله تاثير تمرينات مک انزي بر پاسخ هاي قلبي عروقي کارکنان بيمارستان خاتم الانبيا زاهدان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مجله دانشگاه علوم پزشكي پارس (دانشگاه علوم پزشكي جهرم) از صفحه ۲۱ تا ۲۹ منتشر شده است.
نام: تاثير تمرينات مک انزي بر پاسخ هاي قلبي عروقي کارکنان بيمارستان خاتم الانبيا زاهدان
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تمرينات مک انزي
مقاله فشارخون
مقاله ضربان قلب
مقاله ملاک کارکرد عضله قلب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عسكري آشتياني احمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: رودباري مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: رحماني سراج محمدحسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: تمرينات مک انزي پيشنهاد شده براي ستون فقرات کمري شامل فلکسيون و اکستانسيون در وضعيت ايستاده و خوابيده مي باشند که بيش از ۲۰ سال است که براي درمان کمر درد استفاده مي شود. اثرات قلبي عروقي تمرينات مک انزي در وضعيت خوابيده به خوبي شناخته شده اند. هدف از اين مطالعه حاضر تعيين اثرات قلبي عروقي چهار تمرين مورد استفاده در تمرينات مک انزي است.
مواد و روش تحقيق: در اين مطالعه که به صورت کارآزمايي باليني بدون شاهد از نوع قبل و بعد بوده و از بهمن ۸۴ تا شهريور ۸۵ صورت گرفته است ۷۲ زن و مرد بدون بيماري قلبي عروقي يا قلبي ريوي با استداد کمر درد جهت انجام مطالعه انتخاب شدند. ۳۶ زن و ۳۶ مرد پس از محاسبه شاخص توده بدن، به سه گروه لاغر، طبيعي و چاق تقسيم شدند و هر يک از آنها در طي چهار روز متوالي يکي از تمرينات مک انزي را انجام دادند. نمونه ها، گروه هاي تکرار ۱۰ تايي، ۱۵ تايي و ۲۰ تايي از تمرينات فوق را با ۲۰ دقيقه استراحت بين هر گروه از تکرار انجام دادند. ضربان قلب، فشار خون و ملاک کارکرد عضله قلب قبل و بعد از هر دوره از تکرار تمرينات اندازه گيري شد.
يافته ها: بعد از انجام يک گروه تکرار ۱۰ تايي از تمرينات فلکسيون و اکستانسيون در وضعيت خوابيده، تغييرات همو ديناميکي بيش تر از تمرينات فلکسيون و اکستانسيون در وضعيت ايستاده بود که اين تغييرات در گروه هاي تکرار ۱۵ تايي و ۲۰ تايي بيش تر خود را نشان مي داد. در گروه هاي ۲۰ تايي فعاليت هاي همو ديناميکي در ميان گروه هاي مختلف متفاوت بود. به عبارت ديگر اين مورد در تمرين فلکسيون در وضعيت خوابيده بيش تر از اکستانسيون در وضعيت خوابيده، اکستانسيون در وضعيت خوابيده بيش تر از فلکسيون در وضعيت ايستاده و فلکسيون در وضعيت ايستاده بيش تر از اکستانسيون در وضعيت ايستاده بود. هم چنين تغييرات هموديناميکي در مردها بيش تر از زن ها و در افراد چاق بيش تر از افراد طبيعي و لاغر مي باشد.
نتيجه گيري: تمرينات مک انزي پيشنهاد شده براي ستون فقرات کمري داراي تاثيرات قلبي عروقي در افراد سالم بدون ناراحتي هاي قلبي عروقي و قلبي ريوي هستند. اين تاثيرات نسبت به کار قلب مهم مي باشند. بنابر اين زماني که اين تمرينات به بيماران داده مي شود بايد يک ارزيابي از فاکتورهاي خطر قلبي ريوي انجام شود و ضربان قلب و فشار خون آن ها در طي تمرين اندازه گيري شود .