مقاله تاثير تمرينات هوازي بر فاکتورهاي متابوليک، کيفيت زندگي و سلامت روان زنان ديابتي نوع ۲ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك (ره‌ آورد دانش) از صفحه ۲۵ تا ۳۵ منتشر شده است.
نام: تاثير تمرينات هوازي بر فاکتورهاي متابوليک، کيفيت زندگي و سلامت روان زنان ديابتي نوع ۲
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تمرينات هوازي
مقاله ديابت شيرين
مقاله سلامت روان
مقاله مشخصات متابوليک
مقاله کيفيت زندگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شهرجردي شهناز
جناب آقای / سرکار خانم: شوندي نادر
جناب آقای / سرکار خانم: شيخ حسيني رحمان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: ديابت شيرين گروهي هتروژن از بيماري هاي متابوليک است که مشخصه آنها افزايش مزمن قند خون و اختلال متابوليسم کربوهيدرات، چربي و پروتئين مي باشد. هدف از اين پژوهش تعيين تاثير ۸ هفته تمرينات هوازي بر فاکتورهاي متابوليک، کيفيت زندگي و سلامت روان زنان ديابتي نوع ۲ مي باشد.
روش كار: در اين تحقيق نيمه تجربي از بين زنان مبتلا به ديابت نوع ۲ مراجعه کننده به کلينيک شرکت نفت اراک، تعداد ۱۸ نفر انتخاب و در دو گروه هوازي (۱۰ نفر) و کنترل (۸ نفر) قرار گرفتند. گروه تمرينات هوازي به مدت ۸ هفته (۳ جلسه در هفته و هر جلسه ۵۰-۳۰ دقيقه) تمرينات را اجرا نمودند. در اين پژوهش از فاکتور هاي متابوليک (کلسترول کل، تري گليسيريد، کلسترول باچگالي بالا، ليپوپروتئين با چگالي خيلي پايين، ليپوپروتئين با چگالي پايين، قند خون ناشتا، هموگلوبين A1c و انسولين سرم)، پرسش نامه هاي کيفيت زندگي SF-36 و سلامت روانGHQ  استفاده گرديد. P<0.05 معني دار در نظر گرفته شد.
نتايج: بين ميانگين داده هاي پيش آزمون و پس آزمون قند خون ناشتا، هموگلوبين A1c، انسولين سرم، کيفيت زندگي و سلامت روان گروه هوازي اختلاف معني داري وجود دارد. بين ميانگين داده هاي پيش آزمون و پس آزمون کلسترول کل، ليپوپروتئين با چگالي بالا، ليپوپروتئين با چگالي پايين، ليپوپروتئين با چگالي خيلي پايين و تري گليسريد در گروه هوازي و همه فاکتورها در گروه کنترل اختلاف معني داري مشاهده نشد.
نتيجه گيري: تمرينات هوازي بر فاکتورهاي متابوليک، کيفيت زندگي و سلامت روان بيماران ديابتي نوع ۲ تاثير دارد و باعث بهبود آنها مي شود.