مقاله تاثير تمرينات هوازي بر پيامدهاي بارداري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردين و ارديبهشت ۱۳۸۹ در مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي بابل از صفحه ۳۶ تا ۴۳ منتشر شده است.
نام: تاثير تمرينات هوازي بر پيامدهاي بارداري
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آبستي
مقاله پيامد بارداري
مقاله مادران
مقاله جنين
مقاله تمرينات هوازي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مطهري طبري نرگس السادات
جناب آقای / سرکار خانم: ميردار شادمهر
جناب آقای / سرکار خانم: خالدان اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: احمدشيرواني مرجان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: فعاليت هاي ورزشي در دوران حاملگي به جهت بهبود وضعيت قلبي – عروقي، کاهش خطر چاقي و کنترل کمر درد همواره مورد توجه زنان باردار بوده است، اما در مورد نتايج آن از نظر پيامدهاي جنيني نگراني هايي وجود دارد. از آنجاييکه مطالعات مختلف پيامدهاي متناقضي را گزارش کرده اند، اين مطالعه به منظور بررسي تاثير يک دوره برنامه تمريني هوازي طراحي شده بر روي پيامدهاي بارداري انجام شد.
مواد و روشها: اين مطالعه به روش کارآزمايي باليني بر روي ۴۴ زن باردار ۲۴ تا ۳۲ هفته که بصورت تصادفي به دو گروه تجربي (۲۰ نفر) و کنترل (۲۴ نفر) تقسيم شدند، انجام شد. نمونه ها از نظر سن حاملگي، BMI، تعداد بارداري، وضعيت اجتماعي – اقتصادي، همسان سازي شدند. زنان باردار تک قلو کيسه آب سالم که منع انجام فعاليت ورزشي را در حاملگي نداشتند، وارد مطالعه شدند. برنامه تمريني شامل تمرينات کششي و انعطاف پذيري به مدت ۱۵ دقيقه و تمرينات هوازي به صورت راهپيمايي تداومي از ۵ تا ۱۵ دقيقه بود. پيامدهاي بارداري شامل نوع زايمان، علت سزارين، افزايش وزن مادر و جنين، وزن نوزاد و طول مدت بارداري در دو گروه بررسي و مورد مقايسه قرار گرفت.
يافته ها: افزايش وزن مادر پس از دو ماه در گروه تجربي کمتر از گروه کنترل بود (۳۴/۴ کيلوگرم در مقابل ۵ کيلوگرم)، اما تفاوت معني داري نداشت. نوع زايمان بين دو گروه، اختلاف معني داري نداشت، هر چند ميزان سزارين و سزارين به علت عدم پيشرفت در گروه کنترل بيشتر بود. هيچ موردي از زايمان زودرس و ديررس وجود نداشت و طول مدت بارداري در دو گروه تفاوت معني داري نداشت. پس از دو ماه ميزان افزايش وزن جنين در گروه تجربي بيش از گروه کنترل بود (۲۵/۴۲۶ گرم در مقابل ۰۵/۳۶۹ گرم)، اما اين اختلاف معني داري نبود وزن نوزاد و اختلاف نسبي افزايش وزن جنين در دو گروه در مراحل مختلف مطالعه از نظر آماري نيز معني دار نبود.
نتيجه گيري: نتايج مطالعه نشان داد که انجام فعاليت هاي ورزشي در دوران بارداري نه تنها براي مادر و جنين ضرري ندارد، حتي برخي از پيامدهاي بارداري را نيز بهبود مي بخشد.