مقاله تاثير تمرينات ورزشي با شدت هاي کم و زياد بر تغييرات فعاليت انفجار تنفسي و تعداد نوتروفيل ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله پزشكي هرمزگان از صفحه ۲۵۳ تا ۲۵۹ منتشر شده است.
نام: تاثير تمرينات ورزشي با شدت هاي کم و زياد بر تغييرات فعاليت انفجار تنفسي و تعداد نوتروفيل ها
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سيستم ايمني
مقاله لکوسيت ها
مقاله انفجار تنفسي
مقاله ورزش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هوانلو فريبرز
جناب آقای / سرکار خانم: كريمي فروزان
جناب آقای / سرکار خانم: زر عبدالصالح

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: اگرچه ورزش اثرات شناخته شده اي روي اجزاي سيستم ايمني و عفونت آن دارد، اما هنوز دلايل اصلي اين تاثيرات بطور کامل مشخص نشده است .هدف از اين پژوهش، بررسي تاثير فعاليت بدني با شدت هاي کم و زياد بر تغييرات فعاليت انفجار تنفسي و تعداد نوتروفيل ها در جودوکاران دانشگاهي بود.
روش کار: در اين مطالعه نيمه تجربي، از ميان ۱۲ نفر جودوکار دانشگاه، تعداد۱۰ نفر بصورت داوطلب انتخاب و وارد مطالعه شدند. آزمودني ها در هفته اول با شدت کم يعني با %۴۵ ضربان قلب و در هفته سوم با شدت زياد يعني با %۷۵ ضربان قلب به اجراي آزمون پرداختند. قبل از تمرين و بلافاصله بعد از تمرين از آزمودني ها نمونه خوني گرفته شد. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از آزمون t وابسته و به کمک نرم افزار SPSS 11.5 انجام شد و سطح معني داري a=0.05 در نظر گرفته شد.
نتايج: نتايج نشان داد که فعاليت بدني با شدت زياد باعث افزايش معني داري در فعاليت انفجار تنفسي (P<0.05) و تعداد نوتروفيل ها شده است (P<0.05). بر اساس اين نتايج، فعاليت انفجار تنفسي و تعداد نوتروفيل ها بر اثر فعاليت بدني با شدت کم افزايش مي يابند ولي اين افزايش از لحاظ آماري معني دار نيست.
نتيجه گيري: اگر چه فعاليت بدني با شدت کم و زياد هر دو باعث افزايش در تعداد نوتروفيل ها و تغييرات فعاليت انفجار تنفسي مي شوند، با اين وجود بايد خاطر نشان کرد که اين افزايش در تعداد نوتروفيل ها و فعاليت انفجار تنفسي در اثر فعاليت هاي با شدت زياد چشمگير مي باشد ولي فعاليت بدني با شدت کم افزايش چشمگيري روي تعداد نوتروفيل ها و فعاليت انفجار تنفسي بر جاي نمي گذارد.