مقاله تاثير تمرينات ورزشي بر افسردگي زنان چاق که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در پژوهش پرستاري از صفحه ۳۳ تا ۴۱ منتشر شده است.
نام: تاثير تمرينات ورزشي بر افسردگي زنان چاق
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله افسردگي
مقاله زنان چاق
مقاله تمرينات ورزشي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جلالي نيا سيده فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: ورعي شكوه
جناب آقای / سرکار خانم: رسول زاده نسرين
جناب آقای / سرکار خانم: کاظم نژاد انوشيروان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: افسردگي نوعي اختلال خلق است که امروزه به صورت يک اپيدمي جهاني در نظر گرفته مي شود. شيوع آن در زنان بيشتر از دو برابر مردان بوده و عوارضي مانند عدم تحرک و چاقي را به دنبال دارد. طبق تحقيقات، زنان بيشتر در معرض خطر چاقي و در نتيجه افسردگي قرار دارند که هر دو اينها بر مشکلات جسمي و رواني و بهداشتي زنان مي افزايد. انجام تمرينات ورزشي راهي براي کاهش افسردگي است. لذا انجام اين مطالعه با هدف تعيين اثر تمرينات ورزشي بر افسردگي زنان چاق در ايران ضروري است.
روش: اين پژوهش، مطالعه اي نيمه تجربي است. ۲۲۲ نفر از زنان چاق و افسرده اي که جهت برخي مراقبت هاي بهداشتي به مراکز بهداشتي درماني واقع در منطقه ۱۷ شهر تهران مراجعه نمودند، در اين مطالعه شرکت داشتند. پس از تشخيص افسردگي آنان توسط پرسشنامه استاندارد بک، به صورت تصادفي در دو گروه شاهد و مداخله قرار گرفته و برنامه تمرينات ورزشي براي گروه مداخله اجرا شد. سپس تاثير تمرينات ورزشي بر افسردگي، قبل و بعد از انجام تمرينات در دو گروه مورد مقايسه قرار گرفت. تحليل داده ها توسط نرم افزارSPSS  و با استفاده از آزمون هاي مجذور کاي، کولموگروف – اسميرنوف و من ويتني يو انجام شد.
یافته ها: يافته هاي حاصل از بررسي حاکي از رسيدن بيشترين درصد (
۷۰٫۱%) نمونه ها به سطح هنجار بعد از آنجام تمرينات ورزشي است. همچنين بين سطح افسردگي زنان چاق در دو گروه شاهد و مداخله بعد از تمرينات ورزشي، اختلاف معنادار آماري مشاهده گرديد (P=0.001 و NNT=2)
نتيجه گيري: نتايج اين بررسي نشان داد که انجام تمرينات ورزشي در کاهش سطح افسردگي زنان سودمند واقع گرديد و تعداد بيماراني که بايد تحت درمان قرار گيرند تا يک نفر از نتيجه و پيامد غير مطلوب رهايي يابد، ۲ نفر است. به اين ترتيب وارد کردن برنامه ورزشي به برنامه روانه جامعه زنان ايراني مورد تاکيد قرار مي گيرد. سازمان هاي مرتبط با سلامت ضروري است به عنوان بخشي از برنامه هاي بهداشت رواني جامعه و پيشگيري از عوارض ناشي از افسردگي بر ارتباط بين روش زندگي و بهداشت رواني پرداخته و آن را مورد تاکيد قرار دهند.