مقاله تاثير تمرينات ورزشي هوازي بر نشانگرهاي متابوليزم استخوان در زنان ميان سال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در مجله پزشكي كوثر از صفحه ۱۲۹ تا ۱۳۵ منتشر شده است.
نام: تاثير تمرينات ورزشي هوازي بر نشانگرهاي متابوليزم استخوان در زنان ميان سال
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تمرين ورزشي هوازي
مقاله نشانگرهاي متابوليسم استخوان
مقاله هورمون پاراتيروئيد
مقاله آلکالين فسفاتاز
مقاله زنان ميان سال

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بيژه ناهيد
جناب آقای / سرکار خانم: معظمي مهتاب
جناب آقای / سرکار خانم: منصوري جلال
جناب آقای / سرکار خانم: سعيده نعمت پور فريده
جناب آقای / سرکار خانم: اجتهادي محمدمهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهداف: شواهد تجربي نشان دهنده آثار مثبت فعاليت بدني بر توده اسکلتي است. مطالعات صورت گرفته نشان مي دهند که مارکرهاي بيوشيميايي تغييرات ديناميکي در عملکرد استخوان را ارزيابي و ميزان پاسخ متابوليزم استخوان به فعاليت بدني را تعيين مي کنند. هدف اين مطالعه ارزيابي تاثير ۶ ماه تمرين ورزشي هوازي بر نشانگرهاي متابوليسم استخوان در زنان ميانسال بود.
مواد و روش ها: اين تحقيق نيمه تجربي در سال ۱۳۸۸ انجام شد. آزمودني ها ۱۹ نفر از کارکنان زن ميانسال دانشگاه فردوسي مشهد بودند که به روش نمونه گيري مبتني بر هدف انتخاب شدند و به طور تصادفي در دو گروه تجربي (۱۱ نفر) و کنترل (۸ نفر) قرار گرفتند. پروتکل تمرين شامل تمرينات هوازي (استقامتي) به مدت ۶ ماه و در هر هفته ۳ جلسه و هر جلسه به مدت ۶۰ دقيقه و با شدت ۵۵ تا ۶۵% ضربان قلب ذخيره بود. براي بررسي متغيرهاي بيوشيميايي، نمونه هاي خوني در دو مرحله يعني ۴۸ ساعت پيش از شروع تمرينات و ۴۸ ساعت بعد از آخرين جلسه ۶ ماه تمرين جمع آوري شد. براي اندازه گيري پاراتورمون، روش الايزا مورد استفاده قرار گرفت. کلسيم و آلکالين فسفاتاز با اتوآنالايز انداز ه گيري شدند. براي تحليل داده ها از آزمون t مستقل به کمک نرم افزار SPSS 16 استفاده شد.
يافته ها: نتايج عدم تغيير معني دار در سطوح نشانگرهاي پاراتورمون، کلسيم و آلکالين فسفاتاز را در گروه تجربي در مقايسه با گروه کنترل نشان داد.
نتيجه گيري: ۶ ماه تمرين ورزشي هوازي با شدت ۵۵ تا ۶۵% ضربان قلب ذخيره، تغيير معني داري در نشانگرهاي پاراتورمون، کلسيم و آلکالين فسفاتاز در زنان ميانسال ايجاد نمي کند.