مقاله تاثير تمرينات پيلاتس بر درد و سلامت عمومي بيماران زن داراي کمردرد مزمن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۰ در پژوهش در علوم توانبخشي از صفحه ۱۱۷ تا ۱۲۵ منتشر شده است.
نام: تاثير تمرينات پيلاتس بر درد و سلامت عمومي بيماران زن داراي کمردرد مزمن
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علي زماني سميه
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمي كهريزسنگي غلامعلي
جناب آقای / سرکار خانم: كريمي عبدالكريم
جناب آقای / سرکار خانم: صالحي حميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: شواهد زيادي وجود دارد که ورزش درماني براي بهبود بيماران داراي کمردرد مزمن موثر است. يكي از روش هاي ورزش درماني كه در سال هاي اخير مورد توجه متخصصين ورزشي و توانبخشي قرار گرفته است و به طور وسيعي در حال فراگير شدن مي باشد، ورزش پيلاتس است. هدف از اين مطالعه بررسي تاثير تمرينات پيلاتس بر ميزان درد و سلامت عمومي بيماران زن داراي کمردرد مزمن مي باشد.
مواد و روشها: در اين مطالعه ۲۸ بيمار زن مبتلا به کمردرد مزمن، در دو گروه تجربي (۱۵ بيمار با ميانگين سني ۸٫۰۷±۴۰٫۲۰) و کنترل (۱۳ بيمار با ميانگين سني ۷٫۸۴±۳۸٫۳۰) قرار داده شدند. گروه تجربي به مدت ۶ هفته تمرينات تعديل شده پيلاتس، و گروه کنترل در مدت زمان مشابه، درمان هاي رايج را دريافت کردند. شدت درد و ميزان سلامت عمومي تمامي آزمودني ها به ترتيب توسط شاخص اندازه گيري ميزان درد [۱] و پرسشنامه سلامت عمومي (GHQ28)[2] اندازه گيري شدند. براي تجزيه و تحليل داده ها از آزمون تحليل کوواريانس، با عامل کووريت (پيش آزمون) در سطح ۰٫۰۵=α استفاده گرديد.
يافته ها: نتايج نشان داد که پس از ۶ هفته درمان، ميانگين شاخص درد(p=0.024)  گروه تجربي کمتر از گروه کنترل، بود. همچنين ميزان سلامت عمومي گروه تجربي بهبود بيشتر را نسبت به گروه کنترل نشان داد.(p=0.04)
بحث و نتيجه گيري: با توجه به يافته هاي اين پژوهش، تمرينات پيلاتس، در بهبود درد و سلامت عمومي، موثرتر از روش هاي درماني رايج براي بيماران مبتلا به کمردرد مزمن مي باشد. يافته هاي تحقيق حاضر، از توصيه تمرينات پيلاتس به بيماران مبتلا به کمردرد مزمن حمايت مي کند.