مقاله تاثير تمرين استقامتي بر شاخص هاي التهابي پيش بيني بيماري هاي قلبي – عروقي در مردان مسن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در علوم زيستي ورزشي (حركت) از صفحه ۷۳ تا ۹۲ منتشر شده است.
نام: تاثير تمرين استقامتي بر شاخص هاي التهابي پيش بيني بيماري هاي قلبي – عروقي در مردان مسن
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تمرين استقامتي
مقاله شاخص التهابي
مقاله مرد مسن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سهيلي شهرام
جناب آقای / سرکار خانم: گاييني عباسعلي
جناب آقای / سرکار خانم: نيك بخت حجت اله
جناب آقای / سرکار خانم: سوري رحمان
جناب آقای / سرکار خانم: پارسيان حشمت اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از پژوهش حاضر بررسي تاثير تمرين هاي استقامتي بر شاخص هاي التهابي خطر بيماري هاي قلبي – عروقي در مردان مسن بود. به همين منظور ۲۰ مرد داوطلب سالم انتخاب و به صورت تصادفي به دو گروه تمرين استقامتي (با ميانگين سن  66.60±۳٫۷۷سال، وزن ۷۶٫۲۰±۴٫۰۷ كيلوگرم، شاخص توده بدني (۲۵٫۶۰±۱٫۷۸ كيلوگرم مترمربع، درصد چربي  24.65±۲٫۲۸درصد) و گروه كنترل (با ميانگين سني  64.50±۴٫۰۶سال، وزن ۷۶٫۹۰±۵٫۲۵ كيلوگرم، شاخص توده بدني ۲۶٫۴۰±۲٫۲۸ كيلوگرم مترمربع، درصد چربي بدن ۲۴٫۴۰±۲٫۰۱ درصد) تقسيم شدند. برنامه تمرين هاي استقامتي شامل دويدن مداوم در سالن ورزشي با شدت ۶۰ تا ۷۰ درصد ضربان قلب ذخيره بيشينه به مدت ۸ هفته و هر هفته ۳ جلسه بود. نمونه هاي خوني در حالت ناشتا، قبل و بعد از ۸ هفته تمرين از همه آزمودني ها گرفته شد. CRP سرم با استفاده از كيت مخصوص و به روش ايمونوتوربيديمتريك، همچنين فيبرينوژن پلاسما با استفاده از كيت مخصوص و به روش انعقادي، اندازه گيري شد. آزمون آماري t مستقل نشان داد، تمرين استقامتي سبب كاهش معني دار CRP و فيبرينوژن در مردان مسن مي شود (P£۰٫۰۵). بنابراين مي توان گفت انجام تمرين هاي استقامتي شاخص هاي التهابي و شايد خطر حوادث قلبي – عروقي بعدي را در مردان مسن كاهش مي دهد.