مقاله تاثير تمرين تمرکز و تعقيب چشمي بر ميزان توجه و تکانش گري کودکان داراي اختلال نقص توجه همراه با بيش فعالي مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر مرودشت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در دانش و پژوهش در روان شناسي كاربردي از صفحه ۲۷ تا ۴۲ منتشر شده است.
نام: تاثير تمرين تمرکز و تعقيب چشمي بر ميزان توجه و تکانش گري کودکان داراي اختلال نقص توجه همراه با بيش فعالي مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر مرودشت
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تعقيب چشمي
مقاله تمرکز چشمي
مقاله تمرکز توجه
مقاله تکانشگري
مقاله نقص توجه
مقاله بيش فعالي
مقاله ADHD

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمي نوشاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از پژوهش حاضر بررسي تاثير تمرينات تمرکز و تعقيب چشمي معرفي شده به وسيله دانيل مور، بر ميزان توجه و کاهش ميزان تکانشگري کودکان داراي اختلال نقص توجه همراه با بيش فعالي (ADHD) مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر مرودشت بود. بدين منظور با استفاده از يک طرح نيمه آزمايشي با پيش آزمون و پس آزمون بدون گروه کنترل، تعداد ۱۷ کودک (۱۲پسر و ۵ دختر)ADHD ، در محدوده سني پيش دبستاني (۴ نفر) و دبستاني (۱۳ نفر) مراجعه کننده به مراکز (به طور عمده سه مرکز) مشاوره در شهر مرودشت در بين سالهاي ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ به شيوه نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند. آزمودني ها، قبل و بعد از سپري کردن يک دوره سه ماهه از تمرينات تعقيب و تمرکز چشمي، توسط معلمان و والدين با استفاده از مقياس تشخيصي ADHD درجه بندي والدين وندربيت (۱۹۹۸، به نقل ورهالست و اندي، ۲۰۰۶) و مقياس تشخيصي ADHD درجه بندي معلم وندربيت (۱۹۹۸، به نقل ورهالست و اندي، ۲۰۰۶) از لحاظ علايم ADHD مورد ارزيابي قرار گرفتند. نتايج به دست آمده از مقايسه ارزيابي پيش آزمون و پس آزمون با بهره گيري از آزمون آماري t همبسته نشان داد اعمال تمرين تعقيب و تمرکز چشمي به طورمعنا داري (P<0.05) بهبود عملکرد آزمودني ها در  ارزيابي هاي تمرکز توجه و کاهش تکانشگري را به دنبال داشته است.