مقاله تاثير تمرين هاي ادراکي – حرکتي بر بهبود قابليت هاي حرکتي دانش آموزان با اختلال هماهنگي رشدي دوره ابتدايي شهر تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در رشد و يادگيري حركتي-ورزشي (حركت) از صفحه ۴۷ تا ۶۳ منتشر شده است.
نام: تاثير تمرين هاي ادراکي – حرکتي بر بهبود قابليت هاي حرکتي دانش آموزان با اختلال هماهنگي رشدي دوره ابتدايي شهر تهران
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تمرين ادراکي – حرکتي
مقاله اختلال هماهنگي رشديDCD
مقاله آزمون ارزيابي حرکتي کودکانMABC
مقاله کودکان دبستاني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سلمان زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: شيخ محمود
جناب آقای / سرکار خانم: سيف نراقي مريم
جناب آقای / سرکار خانم: عرب عامري الهه
جناب آقای / سرکار خانم: آقاپور سيدمهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اصلي تحقيق حاضر، بررسي تاثير تمرين هاي ادراکي _ حرکتي بر بهبود قابليت هاي حرکتي کودکان با اختلال هماهنگي رشدي است. روش انجام تحقيق نيمه تجربي است. جامعه آماري پژوهش دانش آموزان دوره ابتدايي با اختلال هماهنگي رشدي (دختر و پسر) از سه منطقه انتخابي شهر تهران هستند که در سال تحصيلي ۸۷-۸۶ مشغول تحصيل بودند. نمونه آماري شامل ۱۹۴ کودک است که به صورت تصادفي به دو گروه تجربي و کنترل تقسيم شدند. ابتدا از کل شرکت کنندگان پيش آزمون به عمل آمد. سپس گروه تجربي به مدت ۲ ماه (۲۴ جلسه) فعاليت هاي ادراکي – حرکتي را انجام دادند و بعد از طي اين مدت، پس آزمون براي هر دو گروه به اجرا درآمد. کودکان توسط آزمون ارزيابي حرکتي که شامل مهارت هاي دستي، تعادل ايستا و پويا و مهارت هاي توپي بود. به منظور پاسخ به اين سوال که آيا تمرين هاي ادراکي – حرکتي انجام شده در بهبود اختلال هماهنگي رشدي کودکان موثرند يا خير، مورد مطالعه قرار گرفتند. بعد از طي مراحل مذکور، اطلاعات با استفاده از آمار توصيفي و استنباطي و نرم افزار کامپيوتري SPSS:PC نسخه ۱۳ تجزيه و تحليل شد. نتايج بيانگر بهبود اختلال هماهنگي رشدي گروه تجربي نسبت به گروه کنترل است. از يافته هاي اين تحقيق مي توان استنباط کرد که تمرين هاي ادراکي – حرکتي سبب بهبود اختلال هماهنگي رشدي کودکان مي شوند. بنابراين پيشنهاد مي شود براي افزايش آمادگي حرکتي کودکان در مدارس و در نتيجه بهبود اختلال هاي رشدي، برنامه هاي تمريني ادراکي – حرکتي اجرا شود.