مقاله تاثير تمرين هاي قدرتي بر شاخص هاي متابوليك، كيفيت زندگي و سلامت روان زنان مبتلا به ديابت نوع ۲ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در شهريور ۱۳۸۹ در مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران از صفحه ۲۲۲ تا ۲۳۰ منتشر شده است.
نام: تاثير تمرين هاي قدرتي بر شاخص هاي متابوليك، كيفيت زندگي و سلامت روان زنان مبتلا به ديابت نوع ۲
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ديابت نوع ۲
مقاله تمرين هاي قدرتي
مقاله شاخص هاي متابوليکي
مقاله کيفيت زندگي
مقاله سلامت روان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شوندي نادر
جناب آقای / سرکار خانم: شهرجردي شهناز
جناب آقای / سرکار خانم: شيخ حسيني رحمان
جناب آقای / سرکار خانم: قرباني اكبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: ديابت شيرين گروهي هتروژن از بيماري هاي متابوليك است كه مشخصه آنها افزايش مزمن قند خون و اختلال متابوليسم كربوهيدرات، چربي و پروتئين است.
مواد و روش ها: در اين تحقيق نيمه تجربي از بين زنان مبتلا به ديابت نوع ۲ مراجعه كننده به درمانگاه شركت نفت اراك، ۱۷ نفر انتخاب و در دو گروه است قدرتي (۹ نفر) و شاهد (۸ نفر) قرار گرفتند. گروه تمرين هاي قدرتي به مدت ۸ هفته (۳ جلسه در هفته و هر جلسه ۵۰-۳۰ دقيقه) تمرينات را اجرا نمودند. در اين پژوهش از شاخص هاي متابوليك (شامل كلسترول كل، تري گليسريد، كلسترول HDL و VLDL و LDL، FBS، HbA1C، انسولين سرم)، پرسشنامه هاي كيفيت زندگي SF-36 و سلامت روان GHQ استفاده شد. تحليل داده ها به كمك نرم افزار SPSS نسخه ۱۲ با استفاده از آزمون تي همبسته و در سطح اطمينان ۹۵%  (p<0.05)انجام شد.
يافته ها: بين ميانگين داده هاي پيش آزمون و پس آزمون داده هاي كلسترول كل، قند خون، HbA1C، انسولين سرم، كيفيت زندگي و سلامت روان گروه تمرينهاي قدرتي اختلاف معني داري وجود دارد. بين ميانگين داده هاي پيش آزمون و پس آزمون داده هايHDL ، LDL، VLDL و تري گليسريد در گروه تمرين هاي قدرتي و همه شاخص ها در گروه شاهد اختلاف معني داري مشاهده نشد.(p<0.05)
نتيجه گيري: به نظر مي رسد تمرين هاي قدرتي بر شاخص هاي متابوليك، كيفيت زندگي و سلامت روان بيماران ديابتي نوع ۲ تاثير دارد و باعث بهبود آنها مي شود.