مقاله تاثير تم هاي موسيقيايي بر کاهش پرخاشگري دانشجويان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در افق دانش از صفحه ۳۴ تا ۳۹ منتشر شده است.
نام: تاثير تم هاي موسيقيايي بر کاهش پرخاشگري دانشجويان
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پرخاشگري
مقاله تم
مقاله تم آرام ساز
مقاله تم خلق ساز
مقاله تم جسماني ساز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سلطاني گردفرامرزي حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: الهياري عباسعلي
جناب آقای / سرکار خانم: رسول زاده طباطبايي سيدكاظم
جناب آقای / سرکار خانم: سلطاني ناديا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: پرخاشگري رفتاري است که هدف آن صدمه زدن به خود يا ديگران است. رفتار پرخاشگرانه مانند ساير رفتارها از اصول يادگيري پيروي مي کند. بنابراين مي توان به تبيين ماهيت آن در انسان و حيوان  پرداخت. براي کاهش پرخاشگري درمان هاي گوناگوني وجود دارد. موسيقي يکي از ابزارهاي هنردرماني است که مي تواند به طور مستقيم و غيرمستقيم بر روي شناخت تاثيرگذار باشد. تحقيق حاضر با هدف بررسي تاثير تم هاي موسيقيايي بر کاهش پرخاشگري دانشجويان انجام شده است.
روش تحقيق: اين پژوهش که تاثير تم هاي موسيقيايي بر کاهش پرخاشگري را مي سنجد، از نوع طرح هاي آزمايشي است. جامعه آماري مورد برسي کليه دانشجويان پسر مقطع کارشناسي ارشد دانشگاه تربيت مدرس (۳۰۶ نفر) است. روش نمونه گيري به صورت در دسترس و حجم نمونه ۶۰ نفر (هر گروه ۱۵ نفر) تعيين گرديد. در اين پژوهش براي سنجش پرخاشگري از پرسشنامه باس و پري استفاده شد. براي تجزيه و تحليل داده ها، از آزمون هاي t وابسته و مستقل، تحليل واريانس يک راهه و آزمون هاي تعقيبي توکي استفاده گرديد.
يافته ها: مولفه پرخاشگري با ميانگين هاي ۹۵٫۸، ۹۴٫۸۶ و ۹۳٫۸۰ قبل از مداخله و ۸۸٫۳۳، ۸۶٫۰۰ و 81.60 بعد از مداخله در گروه هاي سه گانه تفاوت معني داري دارند (p<0.001) و تفاوت ميان گروه ها در مولفه اصلي پرخاشگري و کينه ورزي در سطح  p=0.001معني  دار و در ساير مولفه ها تفاوتي وجود ندارد.
نتيجه گيري: تحليل داده ها با استفاده از شاخص هاي آماري و مقايسه نتايج ميانگين ها حاکي از اثرات مثبت موسيقي در کاهش پرخاشگري دانشجويان بود.