مقاله تاثير تناوب زراعي، کاربرد کود شيميايي و علف کش بر کنترل علف هاي هرز چاودار زمستانه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي) از صفحه ۶۰۱ تا ۶۰۹ منتشر شده است.
نام: تاثير تناوب زراعي، کاربرد کود شيميايي و علف کش بر کنترل علف هاي هرز چاودار زمستانه
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کنترل تلفيقي
مقاله علف هاي هرز
مقاله تناوب زراعي
مقاله کود شيميايي
مقاله علف کش
مقاله چاودانه زمستانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمددوست چمن آباد حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: اصغري علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه مشکلات ناشي از مصرف علف کش ها باعث شده است تا محققين به دنبال روش هايي براي کنترل علف هاي هرز باشند که کمتر به کاربرد علف کش ها وابسته باشد. آزمايشي به منظور بررسي تاثير درازمدت تناوب زراعي، کاربرد کود شيميايي و علف کش روي ميزان آلودگي مزرعه چاودار زمستانه به علف هاي هرز و عملکرد دانه چاودار در سال هاي زراعي ۱۳۸۳-۱۳۸۲ و ۱۳۸۴-۱۳۸۳ در مزرعه تحقيقاتي دراز مدت دانشگاه علوم کشاورزي تيميريازوف مسکو انجام شد. در اين تحقيق تيمارهاي شاهد (عدم کنترل علف هاي هرز)، کاربرد علف کش، کاربرد ترکيب کامل کود شيميايي (NPK) و کاربرد ترکيب کامل کود شيميايي به علاوه کاربرد علف کش در کرت هايي که چاودار از سال ۱۹۱۲ ميلادي به طور متناوب و يا متوالي کشت مي شد، انتخاب گرديد. تجزيه هاي آماري نشان داد که تناوب زراعي تراکم و وزن خشک علف هاي هرز چاودار زمستانه را به طور معني داري کاهش داد. کاربرد درازمدت کود شيميايي تراکم علف هاي هرز را به طور معني داري کاهش داد ولي بر وزن خشک آنها تاثير معني داري نداشت. تناوب زراعي، کاربرد کود شيميايي و علف کش درصد پوشش سطح زمين توسط چاودار را افزايش و درصد پوشش علف هاي هرز را کاهش داد، به طوري که در کشت متوالي درصد پوشش علف هاي هرز در تيمار شاهد ۱۰ درصد و در تيمار کود شيميايي به علاوه علف کش ۳٫۳۳ درصد بود. نتايج آزمايش نشان داد که با اجراي تناوب زراعي و کاربرد کود کامل مي توان بدون استفاده از علف کش ضمن کنترل موثر علف هاي هرز، حداکثر عملکرد را نيز به دست آورد.