مقاله تاثير تناوب و کود نيتروژن بر غلظت N؛ P و K و عملکرد گندم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در بوم شناسي گياهان زراعي (دانش نوين كشاورزي) از صفحه ۲۷ تا ۳۶ منتشر شده است.
نام: تاثير تناوب و کود نيتروژن بر غلظت N؛ P و K و عملکرد گندم
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تناوب
مقاله نيتروژن
مقاله جذب مواد غذايي
مقاله عملکرد
مقاله گندم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شعاعي شهرام
جناب آقای / سرکار خانم: رفيعي فلورا
جناب آقای / سرکار خانم: كاشاني علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور ارزيابي اثر تناوب و سطوح كودي نيتروژن بر جذب عناصرN ،P ،K  و عملكرد و بعضي از ويژگي هاي زراعي گندم رقم چمران، آزمايشي به صورت فاكتوريل در قالب طرح بلوک هاي كامل تصادفي در چهار تكرار در مزرعه آزمايشي دانشكده كشاورزي دانشگاه شهيد چمران اهواز اجرا گرديد. فاكتور زراعت هاي پيش كاشت در ۶ تيمار شامل: گندم – گندم، ذرت – گندم، سودانگراس – گندم، علوفه مخلوط (شبدر و جو علوفه اي) – گندم، چغندر قند – گندم و سودان گراس – كلزا – گندم بود. فاكتور كود نيتروژن دو سطح كودي مورد نياز براي توليد ۵ تن و ۷ تن دانه در هكتار را شامل شد. كشت گياه اصلي (گندم) در آذر ماه صورت گرفت. نتايج نشان داد كه تناوب و هم چنين سطوح كود نيتروژن اثرات معني داري بر عملكرد کل و عملکرد پروتئين دانه و کاه گندم داشته و بيشترين عملكرد دانه در تناوب چغندر قند- گندم، ذرت – گندم و نيز سطح كود نيتروژن به ازاي توليد ۷ تن دانه در هكتار ديده شد. هم چنين اختلاف معني داري در ميزان جذب نيتروژن، فسفر و پتاسيم در تيمارهاي مختلف تحت تاثير تناوب مشاهده نگرديد، ولي نتايج نشان داد که تحت شرايط آب و هوايي اهواز ميزان جذب نيتروژن و فسفر در حد پايين تر از متوسط و جذب پتاسيم در حد متوسط قرار دارد.