مقاله تاثير تنش خشكي آخر فصل بر عملكرد و اجزا عملكرد پنج ژنوتيپ نخود که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله علوم گياهان زراعي ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه ۲۵۹ تا ۲۶۹ منتشر شده است.
نام: تاثير تنش خشكي آخر فصل بر عملكرد و اجزا عملكرد پنج ژنوتيپ نخود
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نخود
مقاله تنش خشكي
مقاله طول دوره رشد
مقاله عملكرد
مقاله اجزا عملكرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ثمن مريم
جناب آقای / سرکار خانم: سپهري علي
جناب آقای / سرکار خانم: احمدوند گودرز
جناب آقای / سرکار خانم: صباغ پور سيدحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تنش خشكي خصوصا در دوره رشد زايشي از مهم ترين عوامل كاهش دهنده عملكرد گياه نخود (Cicer arietinum L.) محسوب مي شود. به منظور بررسي اثرات تنش خشكي در مراحل تشكيل غلاف و پرشدن دانه (تنش خشکي آخر فصل) بر فنولوژي، رشد و عملكرد اقتصادي پنج ژنوتيپ نخود شامل آرمان، جم، هاشم،Flip93-93  (آزاد) وILC482  آزمايشي در مزرعه تحقيقاتي دانشگاه بوعلي سينا در سال ۱۳۸۵ انجام گرفت. طرح آزمايشي مورد استفاده كرت هاي خرد شده بر پايه بلوك هاي كامل تصادفي با سه تكرار بود كه در آن رژيم آبياري در سه سطح (آبياري در مرحله تشكيل غلاف، آبياري در دو مرحله تشكيل غلاف و پرشدن دانه ها و بدون آبياري) در كرت هاي اصلي و پنج ژنوتيپ نخود در كرت هاي فرعي قرار گرفتند. نتايج حاصل از تجزيه واريانس داده ها نشان داد طول دوره رشد، عملكرد بيولوژيك و عملكرد اقتصادي ژنوتيپ هاي نخود، بطور قابل ملاحظه اي در اثر تنش خشكي كاهش يافتند اما تفاوت معني داري بين سطوح مختلف آبياري از نظر شاخص برداشت مشاهده نشد. در بين اجزا عملكرد تعداد غلاف در بوته و وزن دانه بيشترين تاثير را در كاهش عملكرد اقتصادي در شرايط تنش داشتند. اعمال يكبار آبياري در مرحله تشكيل غلاف عملكرد اقتصادي ژنوتيپ هاي مختلف را بين ۱۲ تا ۶۰ درصد افزايش داد اما اين افزايش تنها در دو ژنوتيپ جم و ILC482 معني دار بود. مقايسه عملكرد اقتصادي در شرايط تنش نشان داد در بين ژنوتيپ هاي مورد بررسي رقم هاشم كمترين و رقم جم بيشترين عكس العمل را نسبت به تنش خشكي داشته است.