مقاله تاثير تنش خشکي بر گره بندي و تثبيت نيتروژن نژاد هاي مختلف باکتري ريزوبيوم ژاپونيکوم در سويا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۶ در يافته هاي نوين كشاورزي از صفحه ۱۳۳ تا ۱۴۷ منتشر شده است.
نام: تاثير تنش خشکي بر گره بندي و تثبيت نيتروژن نژاد هاي مختلف باکتري ريزوبيوم ژاپونيکوم در سويا
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سويا
مقاله تنش خشکي
مقاله تثبيت نيتروژن
مقاله نژاد هاي باکتري ريزوبيوم ژاپونيکوم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرنيا امين
جناب آقای / سرکار خانم: نورمحمدي قربان
جناب آقای / سرکار خانم: نادري احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور ارزيابي گره بندي و ميزان تثبيت نيتروژن در رقم کلارک سويا در شرايط تنش خشکي و تعيين باکتري ريزوبيوم ژاپونيکوم برتر، تحقيقي در دو سال زراعي ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ انجام گرفت. آزمايش ها به صورت اسپليت پلات در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با سه تکرار اجرا گرديد. تيمارهاي آبياري شامل سه سطح خشکي، تنش ملايم (%۸۵ نياز آبي گياه)، تنش متوسط (%۷۰ نياز آبي گياه)، تنش سخت (%۵۵ نياز آبي گياه) و آبياري مطلوب (شاهد) به عنوان فاکتور اصلي در نظر گرفته شدند. سه نژاد باکتري ريزوبيوم ژاپونيکوم به نام هاي هلي نيترو، ريزوکينگ، نيتراژن و يک تيمار بدون تلقيح با باکتري (شاهد) به عنوان فاکتور فرعي در نظر گرفته شدند. مقدار آب آبياري به روش برآورد نياز آبي گياه و تشتک تبخير، محاسبه و اعمال گرديد. در زمان کاشت تلقيح بذور با باکتري انجام گرفت. صفات مورد بررسي در اين تحقيق شامل تعداد گره، وزن خشک گره، اندازه گره، ميزان تثبيت نيتروژن و عملکرد نيتروژن تثبيت شده در واحد سطح بودند. نتايج نشان داد تفاوت ميزان تثبيت نيتروژن و عملکرد نيتروژن تثبيت شده در شرايط مطلوب آبياري و تنش خشکي، معني دار گرديد. نژاد هاي مختلف باکتري داراي کارآيي متفاوتي بودند، در شرايط مطلوب آبياري نژاد هلي نيترو با تثبيت بيشتر نيتروژن، ماده خشک بالاتري را توليد نمود. با اعمال تنش خشکي، نژاد ريزوکينگ از کارآيي بيشتري برخوردار بود و در شرايط تنش خشکي، افزايش توليد تعداد گره فعال موجود روي ريشه و تثبيت نيتروژن بيشتر منجر به توليد ماده خشک بالاتري گرديد. بنابراين دستيابي به ماده خشک بالا، در شرايط آبياري مطلوب با استفاده از نژاد هلي نيترو و در شرايط تنش خشکي با استفاده از نژاد ريزوکينگ ميسر مي باشد. نتايج نشان داد اندازه و وزن گره معيار مناسبي براي سنجش ميزان تثبيت نيتروژن نمي باشد.