مقاله تاثير تنش خشکي بعد از گلدهي بر ميزان مشارکت ذخاير ساقه در عملکرد دانه ارقام گندم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله الكترونيك توليد گياهان زراعي از صفحه ۱ تا ۱۹ منتشر شده است.
نام: تاثير تنش خشکي بعد از گلدهي بر ميزان مشارکت ذخاير ساقه در عملکرد دانه ارقام گندم
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ذخاير ساقه
مقاله فتوسنتز جاري
مقاله عملکرد
مقاله گندم
مقاله وزن دانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميري حميدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در شرايطي که رشد گندم در دوره بعد از گلدهي با کمبود رطوبت مواجه شود، مواد پرورده ذخيره شده در ساقه از دوره پيش از گلدهي نقش مهمي در تامين مواد پرورده براي دانه در حال رشد دارد. به منظور بررسي ميزان ذخاير ساقه در ارقام مختلف گندم با ارتفاع ساقه متفاوت، آزمايشي در سال زراعي ۸۷-۱۳۸۶ در مزرعه تحقيقاتي دانشگاه آزاد اسلامي واحد ارسنجان اجرا شد. آزمايش بصورت کرت هاي خرد شده با طرح پايه بلوک هاي کامل تصادفي با ۶ رقم گندم (مرودشت، فلات، کرج ۳، قدس، عدل و کاوه) به عنوان فاکتور فرعي و سه تيمار آبياري (آبياري کامل، انجام تنها يک آبياري در دوره پس از گلدهي و قطع کامل آبياري در دوره پس از گلدهي) به عنوان فاکتور اصلي بود. نتايج نشان داد که قطع آبياري پس از گلدهي باعث کاهش معني دار عملکرد دانه، عملکرد بيولوژيک، وزن هزار دانه و وزن ساقه گرديد. همچنين ارقام مختلف از نظر عملکرد دانه، عملکرد بيولوژيک، تعداد سنبله در مترمربع، تعداد دانه در سنبله، ارتفاع ساقه و وزن ساقه اختلاف معني داري با يکديگر داشتند. مقايسه اثر ترکيب تيماري رقم و آبياري نشان داد که ارقام مختلف واکنش متفاوتي نسبت به قطع آبياري پس گلدهي نشان مي دهند، به طوري که با قطع آبياري پس از گلدهي، وزن هزار دانه و عملکرد دانه در ارقام پابلند به ميزان کمتري در مقايسه با ارقام پاکوتاه کاهش يافت. همچنين کاهش وزن ساقه با قطع آبياري در ارقام پابلند بيشتر از ارقام پاکوتاه بود. اين نتايج حاکي از آن است که ميزان ذخاير ساقه موجود در ارقام پابلند براي استفاده در دوره پر شدن دانه، بويژه در شرايط نامساعد، بيشتر از ارقام پاکوتاه است. که اين ويژگي مي تواند براي توسعه ارقام مقاوم به خشکي در برنامه هاي اصلاحي مورد استفاده قرار گيرد.