مقاله تاثير تنش خشکي و قطع برگ بر برخي صفات زراعي، عملکرد و اجزاي عملکرد آفتابگردان روغني (آلستار) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در بوم شناسي گياهان زراعي (دانش نوين كشاورزي) از صفحه ۲۵ تا ۳۹ منتشر شده است.
نام: تاثير تنش خشکي و قطع برگ بر برخي صفات زراعي، عملکرد و اجزاي عملکرد آفتابگردان روغني (آلستار)
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قطع برگ
مقاله عملکرد دانه و روغن
مقاله آفتابگردان
مقاله تنش خشکي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حاجي حسني اصل نواب
جناب آقای / سرکار خانم: رشدي محسن
جناب آقای / سرکار خانم: غفاري مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: علي زاده اسماعيل
جناب آقای / سرکار خانم: مرادي اقدم امين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي اثرات تنش خشکي، زمان و مرحله قطع برگ بر عملکرد و اجزاي عملکرد آفتابگردان روغني (رقم آلستار) آزمايشي در سال ١٣۸٥ در ايستگاه تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي خوي انجام گرفت. سطوح آبياري در سه سطح (آبياري پس از۸۰ ،١٢٠و١٦۰ ميلي متر تبخير از تشتک تبخير) به عنوان فاکتور اصلي و زمان قطع برگ در دو سطح (قطع برگ در مرحلهR2  و R6) به عنوان فاکتور فرعي و مکان قطع برگ در سه سطح (شاهد، قطع برگ هاي نيمه بالايي و قطع برگ هاي نيمه پاييني بوته) به عنوان فاکتور فرعي به صورت طرح کرت هاي نواري خرد شده در قالب بلوک هاي کامل تصادفي در ٤ تکرار مورد بررسي قرار گرفت. نتايج نشان داد كه تنش خشکي ارتفاع بوته، قطر طبق، شاخص برداشت، وزن هزاردانه، تعداد دانه هاي پر، عملکرد روغن و عملکرد دانه (به جز درصد مغز دانه) را کاهش داد ولي موجب افزايش درصد پوکي دانه ها گرديد. عملکرد دانه در سطح آبياري ۸۰ ميلي متر تبخير از تشتك تبخير ٥٥٢٢ کيلوگرم بود، ولي در دو سطح ديگر آبياري عملکرد دانه به ترتيب ۴۳۷ و ۱۲۹۷ كيلوگرم کاهش يافت. مرحله قطع برگ بر درصد مغز به کل دانه، وزن هزار دانه، عملکرد دانه و عملکرد روغن تاثير معني دار گذاشت و صفات وزن هزار دانه، عملکرد دانه و عملکرد روغن (به جز درصد مغز دانه) در تيمار قطع برگ مرحله R6 گروه برتر بود. مقايسه عملکرد دانه (٥١٣٣ کيلوگرم در هکتار) در تيمار قطع برگ در مرحله R6 با عملکرد طي قطع برگ در مرحلهR2  (4756 کيلوگرم در هکتار) نشان گر اهميت برگ ها خصوصا در مراحل اوليه رشد زايشي مي باشد. قطع برگ در بخش هاي مختلف ساقه موجب اختلاف معني داري در صفات ارتفاع بوته، قطر طبق، درصد پوکي، شاخص برداشت، درصد مغز به دانه، وزن هزار دانه، تعداد دانه هاي پر، عملکرد دانه و عملکرد روغن گرديد و با قطع برگ هاي نيمه بالايي، مقادير اکثر صفات کاهش معني داري يافت. بين اثرات متقابل، قطع برگ هاي نيمه پاييني بوته در مرحله R6 با تيمار شاهد اختلاف چنداني وجود نداشت. نتايج حاکي از ارزش بالاي حفظ برگ هاي فوقاني آفتابگردان تا مرحله شروع پرشدن دانه ها مي باشد.