مقاله تاثير تنش شوري برروي برخي از ويژگي هاي فيزيولوژيک گياه شويد .Anethum graveolens L که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در بوم شناسي گياهان زراعي (دانش نوين كشاورزي) از صفحه ۹۳ تا ۱۰۰ منتشر شده است.
نام: تاثير تنش شوري برروي برخي از ويژگي هاي فيزيولوژيک گياه شويد .Anethum graveolens L
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سديم کلريد
مقاله شوري
مقاله شويد
مقاله کلروفيل
مقاله سطح برگ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوراني آزاد حميد
جناب آقای / سرکار خانم: حاجي باقري محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در يک تحقيق گلخانه اي، اثرات تنش شوري ناشي از سديم کلريد بر روي برخي ويژگي هاي فيزيولوژيک و ترکيب شيميايي در گياه شويد در يک طرح آماري کاملا تصادفي در پنج سطح شوري صفر, ۷۵ ,۵۰ ,۲۵ و ۱۰۰ ميلي مولار با چهار تکرار مورد بررسي قرار گرفت. کشت دانه ها در گلدان هاي پلاستيکي و شرايط گلخانه و آبياري گياهان به کمک محلول غذايي هوگلند صورت گرفت. در پايان مرحله رشد، مقادير وزن خشک گياه، طول ساقه و سطح برگ، سديم و پتاسيم و کلر برگ ها، کلروفيل کل برگ ها، کل قندهاي محلول اندازه گيري شد. نتايج نشان داد که با افزايش درجه شوري، مقدار کلروفيل کل برگ ها، وزن خشک گياه و سطح برگ کاهش معني دار پيدا کرده است، ولي در مقابل ميزان کل قندهاي محلول افزايش يافت. هم چنين با افزايش درجه شوري، پتاسيم برگ ها به طور معني دار کاهش پيدا کرد و مقادير سديم و کلر برگ ها به صورت معني دار افزايش يافت که باعث مسموميت يوني به ويژه در سطوح بالاي شوري گرديد. افزايش قندهاي محلول همراه با افزايش سطح شوري اهميت آن ها را در تنظيم اسمزي نشان مي دهد.