مقاله تاثير تنش شوري بر ميزان تجمع آنتوسيانين، پرولين و گليسين بتائين در ارقام تجاري پنبه (.Gossypium hirsutum L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در فيزيولوژي محيطي گياهي (پژوهش هاي اكوفيزيولوژي گياهي ايران) از صفحه ۳۵ تا ۴۳ منتشر شده است.
نام: تاثير تنش شوري بر ميزان تجمع آنتوسيانين، پرولين و گليسين بتائين در ارقام تجاري پنبه (.Gossypium hirsutum L)
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آنتوسيانين
مقاله پرولين
مقاله پنبه
مقاله شوري
مقاله گليسين بتائين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميرقاسمي سيدجلال
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: عاليشاه عمران
جناب آقای / سرکار خانم: شابدين معصومه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي اثرات شوري خاك بر خصوصيات فيزيولوژيكي ژنوتيپ هاي پنبه، اين آزمايش در سال ۱۳۸۶ به صورت گلداني در شرايط فيتوترون، به شكل فاكتوريل و در قالب طرح بلوك هاي كاملا تصادفي در چهار تكرار اجرا شد. ارقام شامل ساحل، ساي اكرا و N200 و شوري به عنوان فاكتور دوم با چهار سطح شامل ۶٫۰، ۶٫۷، ۲٫۱۵ و ۹٫۲۹ دسي زيمنس بر متربوده است. بر اساس نتايج تجزيه واريانس، اثر شوري بر آنتوسيانين، پرولين و گليسين بتائين در سطح آماري يك درصد، معني دار بود. در بين ارقام از نظر ميزان پرولين و گليسين بتائين اختلاف معني داري درسطح پنج درصد وجود داشت و در عين حال اختلاف قابل ملاحظه اي ازنظر مقدار آنتوسيانين مشاهده نشد. مقايسه ميانگين ها نشان داد كه رقم N200 از نظر گليسين بتائين بيشترين مقدار را داشت. مقايسه ميانگين صفات در سطوح شوري نشان مي دهد كه با افزايش شوري، ميزان آنتوسيانين، پرولين و گليسين بتائين افزايش مي يابد. بر اساس نتايج، مقايسه ميانگين صفات مختلف پنبه در سطح شوري ۹٫۲۹ دسي زيمنس بر متر، افزايش در مقدار آنتوسيانين، پرولين و گليسين بتائين ديده شد.