مقاله تاثير تنش شوري ناشي از کلرور سديم برخصوصيات فيزيولوژيکي، کميت وکيفيت ارقام پاييزه کلزا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تير ۱۳۸۹ در آب و خاك (علوم و صنايع كشاورزي) از صفحه ۳۳۴ تا ۳۴۶ منتشر شده است.
نام: تاثير تنش شوري ناشي از کلرور سديم برخصوصيات فيزيولوژيکي، کميت وکيفيت ارقام پاييزه کلزا
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلزا
مقاله شوري
مقاله اسيد هاي چرب
مقاله کلروفيل
مقاله فتوسنتز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باي بوردي احمد
جناب آقای / سرکار خانم: طباطبايي سيدجلال
جناب آقای / سرکار خانم: احمداف علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شوري يکي از تنش هاي مهم محدود کننده توليدات کشاورزي مي باشد. شوري با تاثير گذاشتن بر روي بيشتر فعاليتهاي فيزيولوژيکي و مورفولوژيکي، رشد و نمو گياه را تحت تاثير قرار مي دهد. به منظور بررسي تاثير شوري ناشي از کلرور سديم بر برخي صفات فيزيولوژيکي و فاکتورهاي کيفي پنج رقم کلزاي پایيزه، آزمايشي در گلخانة تحقيقاتي مرکز تحقيقات کشاورزي اذربايجان شرقي به صورت فاکتوريل در قالب طرح پاية کاملا تصادفي با سه تکرار در سال ۸۷ به اجرا درآمد. پنج سطح شوري شامل (شاهد)، ۵۰ ميلي مولار، ۱۰۰ ميلي مولار، ۱۵۰ ميلي مولار و ۲۰۰ ميلي مولار کلرور سديم ) بـه عنـوان فـاکتور اول و ارقــام بـــه عنوان فاکتـــــور دوم ( Fornax, Licord, Elite, SLM046, Okapi) در نظر گرفته شدند. در طول رشد غلظت عناصر سديم و پتاسيم، کلسيم و منيزيم و نسبت K/Na برگ، عملکرد بيولوژيک، عملکرد دانه، فتوسنتز، تنفس، درصد روغن، ميزان اسيدهاي چرب (لينولیيک، لينولنيک و اولئيک)، کلروفيل کل، a و b و غلظت آنزيم پرولين اندازه گيري شدند. نتايج نشان داد که همراه با افزايش شوري، غلظت پتاسيم، نسبت K/Na، عملکرد بيولوژيک، عملکرد دانه، درصد روغن، ميزان فتوسنتز و تنفس و غلظت اسيدهاي چرب غير اشباع، کلروفيل کل و a و b کاهش يافت. اما در مقابل با افزايش شوري غلظت سديم، کلسيم، منيزيم و ميزان آنزيم پرولين افزايش يافت. رقم SLM046 نسبت به ساير ارقام مورد مطالعه به طور معني داري داراي غلظت کمتر يونهاي سديم، کلسيم و منيزيم و مقادير بالاتري از يون پتاسيم و نسبت بالاي K/Na بود. به نظر مي رسد بين ارقام مورد مطالعه رقم SLM046 با عملکرد بيشتر و کارايي بالاتري بوده و در مقابل رقم Elite داراي بيشترين حساسيت به شوري مي باشد. همچنين در رقم SLM046 در سطوح شوري مختلف ميزان اسيدهاي چرب غيراشباع به طور معني داري بيشتر از ساير ارقام به دست آمد. همچنين ميزان کلروفيل کل، a و b در رقم SLM046 بالاتر از ديگر رقم ها بود.