مقاله تاثير تنش كمبود آب و مديريت نيتروژن بر عملکرد دانه، ميزان انتقال مجدد ماده خشک و فتوسنتز جاري ذرت دانه اي در شرايط آب و هوايي خوزستان (رامين) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار۱۳۸۸ در فيزيولوژي گياهان زراعي از صفحه ۸۶ تا ۹۵ منتشر شده است.
نام: تاثير تنش كمبود آب و مديريت نيتروژن بر عملکرد دانه، ميزان انتقال مجدد ماده خشک و فتوسنتز جاري ذرت دانه اي در شرايط آب و هوايي خوزستان (رامين)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنش کمبود آب نيتروژن
مقاله تقسيط نيتروژن
مقاله عملکرد
مقاله انتقال مجدد
مقاله فتوسنتز جاري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مجدم ماني
جناب آقای / سرکار خانم: نادري احمد
جناب آقای / سرکار خانم: نورمحمدي قربان
جناب آقای / سرکار خانم: سيادت سيدعطااله
جناب آقای / سرکار خانم: آينه بند امير

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش به منظور بررسي اثر تنش خشکي، مقادير مختلف و شيوه توزيع نيتروژن (تفسيط) بر عملکرد دانه، ميزان انتقال مجدد ماده خشک و فتوسنتز جاري ذرت دانه اي هيبريد سينگل کراس ۷۰۴ در شرايط آب و هوايي خوزستان (رامين) در تابستان ۱۳۸۳ در مزرعه تحقيقاتي دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي خوزستان اجرا گرديد، اين تحقيق شامل سه آزمايش مستقل بصورت کرتهاي خرد شده در قالب طرح پايه بلوک کامل تصادفي بود. هر آزمايش داراي سه تکرار بود. در هر آزمايش يک سطح آبياري بصورت جداگانه اعمال شد. آبياري مطلوب، تنش ملايم خشکي و تنش شديد خشکي (بترتيب آبياري پس از خروج ۵۰، ۷۵ و ۱۰۰ درصد رطوبت قابل استفاده گياه از خاک). در هر آزمايش نيتروژن به عنوان تيمار اصلي داراي سه سطح ۱۴۰، ۱۸۰ و ۲۲۰ کيلوگرم نيتروژن خالص در هکتار و شيوه توزيع نيتروژن (تقسيط) نيز به عنوان تيمار فرعي داراي سه سطح ( ۵۰:S1درصد در هنگام کاشت + ۵۰ درصد در هنگام شش برگي،۲۵:S2  درصد در هنگام کاشت + ۷۵ درصد در هنگام شش برگي و  25:S3درصد در هنگــام کاشــت + ۵۰ درصد در هنگــام شش برگي + ۲۵ درصد در هنگــام دوازده برگي) بود. نتايج تجزيه واريانس مرکب نشان داد که تاثير تنش کمبود آب، نيتروژن و تقسيط نيتروژن بر عملکرد دانه و معني دار بود. با افزايش شدت تنش خشكي عملكرد دانه كاهش يافت. اين کاهش عمدتا به واسطه کاهش تعداد دانه در بلال و وزن هزار دانه بود. افزايش مصرف نيتروژن موجب افزايش عملکرد دانه شد. اختلاف عملکرد بين سطوح مختلف نيتروزن در درجه نخست مربوط به تاثير مثبت نيتروژن در افزايش تعداد دانه در بلال بود. با تقسيط نيتروژن ۳ Sعملکرد دانه و تعداد دانه در بلال بطور معني دار نسبت به تقسيط ۱ Sافزايش يافت. با افزايش کمبود آب در خاک تاثير مثبت نيتروژن بر افزايش عملکرد دانه به طور قابل ملاحظه اي کاهش يافت. کمترين و بيشترين ميزان انتقال مجدد مواد فتوسنتزي به ترتيب مربوط به تيمار آبياري مطلوب و تنش ملايم خشکي بود. با افزايش شدت تنش خشکي و کاهش کاربرد ميزان نيتروژن و تقسيط ۱ Sميزان فتوسنتز جاري کاهش معني داري را نشان داد. کارآيي و سهم ذخاير بخشهاي رويشي در توليد عملکرد دانه با افزايش شدت تنش خشکي افزايش و کارآيي و سهم فتوسنتز جاري کاهش وبا افزايش ميزان نيتروژن سهم فتوسنتز جاري افزايش يافت .