مقاله تاثير تنش ماندابي در مرحله ساقه رفتن بر عملکرد و اجزا عملکرد ژنوتيپ هاي گندم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در فيزيولوژي گياهان زراعي از صفحه ۳۴ تا ۴۵ منتشر شده است.
نام: تاثير تنش ماندابي در مرحله ساقه رفتن بر عملکرد و اجزا عملکرد ژنوتيپ هاي گندم
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گندم
مقاله تنش ماندابي
مقاله ساقه رفتن
مقاله عملکرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سلطان زاده شوشتري مژگان
جناب آقای / سرکار خانم: لك شهرام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي عکس العمل ژنوتيپ هاي گندم به تنش ماندابي در مرحله ساقه رفتن، اين تحقيق به صورت آزمايش کرت هاي يکبار خرد شده در قالب بلوک هاي کامل تصادفي در سه تکرار در سال زراعي ۸۷ – ۱۳۸۶ در مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي اهواز اجرا گرديد. در اين بررسي عامل اصلي شامل چهار ژنوتيپ گندم (چمران، ويريناک،۱۱ – ۷۸S –  و ۱۸ – ۸۰S – ) و عامل فرعي نيز شامل دوره هاي ماندابي (۰، ۱۰ و ۲۰ روز) بودند. نتايج نشان داد که بين ژنوتيپ هاي مورد بررسي و همچنين دوره هاي مختلف ماندابي از نظر عملکرد دانه، اختلاف معني دار وجود داشت. بيشترين عملکرد در هر دو شرايط شاهد و ماندابي به لاين هاي ۱۸ – ۸۰ S – و ۱۱ – ۷۸S –  (با ميانگين عملکرد ۴٫۰۳ و ۴٫۰۲ تن در هکتار) و کمترين آن به رقم ويريناک (با ميانگين عملکرد ۳٫۰۲ تن در هکتار) تعلق داشت. بيشترين و کمترين عملکرد در تيمارهاي ماندابي به ترتيب به تيمارهاي شاهد و تنش ۲۰ روز ماندابي مربوط بود. افزايش طول دوره ماندابي در همه ژنوتيپ ها باعث افزايش ميزان خسارت شد. عملکرد بيولوژيکي نيز مشابه عملکرد دانه تحت تاثير ماندابي قرار گرفت و با افزايش طول دوره ماندابي عملکرد بيولوژيکي کاهش يافت. اجزا عملکرد نيز تحت تاثير ماندابي قرار گرفت. از ميان اجزا عملکرد، بيشترين خسارت به تعداد سنبله در متر مربع و کمترين به وزن هزار دانه وارد گرديد. با توجه به نتايج بدست آمده لاين ۱۸ – ۸۰S –  برتري خود را نسبت به ساير ژنوتيپ ها در شرايط ماندابي نشان داد.