مقاله تاثير تنش هاي غرقابي و خشكي بر نرخ فتوسنتز خالص و درصد زنده ماني سه گونه مختلف صنوبر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در علوم و فناوري چوب و جنگل (علوم كشاورزي و منابع طبيعي) از صفحه ۹۳ تا ۱۰۶ منتشر شده است.
نام: تاثير تنش هاي غرقابي و خشكي بر نرخ فتوسنتز خالص و درصد زنده ماني سه گونه مختلف صنوبر
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله صنوبر
مقاله تنش آبي
مقاله نرخ فتوسنتز خالص
مقاله زنده ماني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سعيدي زهره
جناب آقای / سرکار خانم: آزادفر داوود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
صنوبرها درختاني تند رشد و آب دوست هستند كه در زمين هاي خيلي مرطوب يا خشك دچار ضعف و كاهش رشد مي گردند. امروزه زراعت چوب اين جنس در مزارع و حاشيه رودخانه ها و كانال هاي آبياري نقش موثري در توسعه اقتصادي و اجتماعي مناطق روستايي دارد. هدف از اين پژوهش مطالعه تاثير تنش هاي خشكي و غرقابي بر سه گونه صنوبر شامل صنوبر اورآمريكانا ۴۷۶، صنوبر دلتوييدس ۶۳٫۵۱ و تبريزي ۶۴٫۱۳ و مقايسه آنها با يكديگر است. جهت انجام اين پژوهش از موفق ترين كلن هاي گونه هاي فوق در استان گلستان به لحاظ توليد چوب، قلمه گيري و در گلدان هاي پلاستيكي كشت گرديدند. سپس ۳۰ نهال از هر گونه براي هر تيمار (غرقابي و خشكي) به آزمايشگاه منتقل و با يک شاهد (آبياري ۱۵۰ ميلي ليتر هر دو روز يك بار) به صورت آزمايش فاكتوريل در قالب طرح كاملا تصادفي تحت تنش هاي خشكي و غرقابي و ساير شرايط محيطي ثابت قرار داده شدند. ميزان نرخ فتوسنتز خالص به وسيله دستگاه LCA-3 به طور روزانه تا از بين رفتن كامل نهال ها در اثر تنش ها اندازه گيري شد. تجزيه و تحليل واريانس و مقايسه چندگانه دانكن داده ها نشان داد كه تنش آبي باعث كاهش نرخ فتوسنتز خالص و درصد زنده ماني نهال هاي صنوبر نسبت به شاهد مي شود. همچنين گونه اورآمريكانا از نظر نرخ فتوسنتز خالص و درصد زنده ماني نسبت به دو گونه ديگر در تنش هاي خشكي و غرقابي موفق تر بوده و مقاومت به غرقابي آن بيشتر از خشكي است. در حالي كه دو گونه ديگر به تنش خشكي مقاومت بيشتري را نسبت به غرقابي از خود نشان دادند.